Sinnessjuknämnden har enligt sin till K. M:t avgivna årsberättelse för år 1941 under sagda år handlagt 2,481 utskrivningsärenden. Av dessa ha 1,744 angått straffriförklarade, s. k. N-patienter, 402 andra sinnessjuka, om vilkas utskrivning det enligt 20 § 1 stycket sinnessjuklagen ankommer på nämnden att besluta, s. k. O-patienter, och 335 sinnessjuka, om vilkas utskrivning vederbörande sjukvårdsläkare kan förordna, s. k. P-patienter. I ärendena rörande N-patienter har nämnden delegerat utskrivningsrätten å sjukvårdsläkaren i 27 fall, beslutat utskrivning i 111, försöksutskrivning i 362, fortsatt försöksutskrivning i 489 och avslag i 539 fall. I fråga om O-patienter har nämndens beslut innefattat utskrivning i 48, försöksutskrivning i 83, forsatt försöksutskrivning i 101 och avslag i 143 fall. Slutligen har beträffande P-patienterna återförvisning skett i 38 fall och avslag meddelats i 296 fall.

 

    Försöksutskrivningstiden har år 1941 utgått för 856 patienter. Under året ha av de försöksutskrivna 155 återintagits (därav 29 på grund av återfall
    i brott) och 3 avlidit. Återintagning har alltså skett i cirka 18 % av fallen. Antalet av nämnden försöksutskrivna utgjorde den 31 dec. 1941 918.

 

E. B.
    

Bonastyrelsens i september 1941 till K. M:t avgivna berättelse över verksamheten vid statens uppfostringsanstalt å Bona under budgetåret 1940/41 utvisar, att antalet elever vid anstalten vid budgetårets ingång uppgick till 190 och vid dess slut till 182. Ingen elev var vid sistnämnda tidpunkt förrymd. Medeltalet elever under redogörelseåret utgjorde 181 (motsvarande tal för budgetåren 1939/40 och 1938/39 var 192 resp. 176). Högsta beläggningssiffran inträffade i juli 1940 med 199 elever, den lägsta i oktober samma år med 171 elever. Under året nyintogos 114 ynglingar, av vilka 2 överflyttats från skyddshem med stöd av 43 § 4 mom. barnavårdslagen. I detta sammanhang kan anmärkas, att sedan Bonaanstalten med 1905 årsingång trädde i verksamhet och till utgången av budgetåret 1940/41 dit överlämnats sammanlagt 2,899 elever. Från städer och större samhällen kommo under redogörelseåret 101 och från den egentliga landsbygden endast 13 elever, av vilka sistnämnda 5 emellertid haft anställning i stad eller större samhälle. Av de nykomna, av domstol till tvångsuppfostran dömda 112 eleverna hade 97 eller i runt tal 87 % begått tillgreppsbrott, därav 60 dylikt brott i förening med annat brott. På prov utskrevos 156 och slutligt direkt från anstalten 9 elever. Dessutom utskrevos slutligt 124 tidigare på prov utskrivna elever. Av dessa hade 12, efter återfall i brott, ådömts ur

182 NOTISER.bota bestraffning. Under redogörelseåret har anstalten nödgats återtaga 50 elever, vilka tidigare utskrivits på prov, därav 5 till tvångsuppfostran åter dömda. Återfallsfrekvensen under utskrivning på prov var avsevärt högre än under föregående år, rymningsfrekvensen, 33 fall under året, däremot något lägre. Genomsnittliga vistelsetiden vid anstalten för de under året första gången villkorligt utskrivna eleverna utgjorde 1 år 5 mån. 10 dagar, vilket innebär en sänkning med 1/2 månad i förhållande till närmast föregående redogörelseår. Hela antalet på prov utskrivna elever utgjorde 142 den 30 juni 1941.

 

C. G. B.