Föreningen Svensk avdelning av International Law Association höll 1941 sitt årsmöte d. 27 maj, därvid omvaldes till ledamöter av styrelsen advokaten Ivan Atmer, justitierådet Algot Bagge, advokaten Nils Berglund, häradshövdingen Knut Dahlberg, presidenten Birger Ekeberg, f. d. landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld, dispaschören Per Hasselrot, v. häradshövdingen Gösta Huselius, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, envoyén Folke Malmar, assuransdirektören Axel Rinman, advokaten Carl Ludvig Schönmeyr, f. d. universitetskanslern Ernst Trygger, universitetskanslern Östen Undén och hovrättsrådet Hugo Wikander. Vid styrelsesammanträde samma dag omvaldes till styrelsens ordförande hr Hammarskjöld och till vice ordförande hr Bagge, varjämte till föreningens sekreterare och kassaförvaltare återvaldes hr Huselius. Till ledamöter av verkställande utskottet, i vilket styrelsens ordförande och vice ordförande voro självskrivna ledamöter, omvaldes hrr Ekeberg, Schönmeyr, Undén och Dahlberg med hrr Wikander och Berglund såsom suppleanter. Antalet medlemmar i den svenska föreningen är 49, av vilka 34 tillika äro medlemmar i International Law Association.

    Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sitt årsmöte d. 6 maj 1941. Därvid behandlades frågan om »Önskvärda ändringar i lagbestämmelserna om patentintrång, rättegång i patentmål m. m.» med inledningsanförande av byråchefen Åke v. Zweigbergk. Vid sammanträde d. 18 nov. 1941 höll ordföranden i Dansk Forening for industriel Retsbeskyttelse, Højesteretssagfører Alb. V. Jørgensen, ett anförande, kallat »Nogle Bemerkninger omGeneralklausul i Konkurrencelovgivning», vilket följdes av diskussion.
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., f. d. generaldirektören Hakon Hjertén, v. ordf., direktören Axel Hasselrot, skattmästare, samt advokaten Birger Barre, presidenten Birger Ekeberg, civilingenjören Oscar Grahn, direktören Arnold Hjorth, direktören C. G. Lindblom, byråchefen Birger Lindgren och landshövdingen Vilhelm Lundvik. Sekr. är byråchefen Åke v. Zweigbergk. Föreningens medlemsantal uppgick vid 1941 års utgång till 182.

 

    Svensk förening för internationell sjörätt höll under 1941 ordinarie föreningssammanträde d. 29 maj i samband med den årliga s. k. sjöfartsriksdagen. Vid sammanträdet höll bitr. sekreteraren i statens krigsförsäkringsnämnd, jur. kand. Jan-Otto Modig föredrag om »Några erfarenheter från praxis i prisrättsmål och beslagsärenden under det pågående kriget».
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf,, assurans

NOTISER. 183direktören Einar Lange, v. ordf., samt konteramiralen Hans Ericson, assuransdirektören Axel Rinman, advokaten Carl Schönmeyr, direktören Gunnar Carlson och hovrättsrådet Hugo Wikander med generalkonsuln Axel Ax:son Johnson och revisionssekreteraren Erik Hagbergh som suppleanter. Antalet medlemmar utgör omkring 110.