Försäkringsjuridiska föreningen. Under år 1941 har föreningen sammanträtt fem gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 7 febr. inledningsanförande till diskussion av försäkringsdirektören William Hemberg rörande frågan, huruvida nu gällande skattelagstiftning i vad den avser livförsäkring kan anses lämna möjlighet till missbruk och vad som i så fall bör häremot åtgöras; d. 21 mars av docenten Folke Schmidt »Om riskfältets avgränsning»; d. 2 maj av prof. Henry Ussing »Problemer vedrørende Trafikforsikring og Erstatning for Skade voldt ved Automobilkørsel»; d. 2 okt. av direktör Gunnar Boman »Den nya svenska varupolisen inom sjöförsäkring» (sammanträdet avhölls gemensamt med Svenska Försäkringsföreningen); d. 28 nov. av biträdande ombudsmannen i Försäkringsaktiebolaget Fylgia, jur. kand. K. Norström »Processreformen och skadeståndsmålen». Styrelsen utgöres av följande personer: försäkringsdirektören Hemberg, ordf., justitierådet Rudolf Eklund, v. ordf., avdelningschefen Harry Enell, sekr., advokaten Yngve Häckner, direktören Trygve Lovén, advokaten Harald Bauer, försäkringsdirektören Lars Bennich och bankombudsmannen Axel Åström. Styrelsesuppleanter äro prof. Phillips Hult och advokaten Sten Hagardt. Revisorer äro kammarrättsrådet Erik Stern och avdelningschefen HaraldFolke. Revisorssuppleant är hovrättsfiskalen Sigurd Dennemark. Föreningen har 160 aktiva och 31 passiva medlemmar.

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomares ordinarie årsmöte 1941 avhölls i anslutning till den juristvecka, som i slutet av april anordnats i Stockholm och Uppsala. Mötet ägde rum i Stockholm den 26 april under ordförandeskap av presidenten Birger Ekeberg. Till ledamöter i styrelsen för tiden till nästa årsmöte, vilket bestämdes skola hållas i Stockholm, valdes från Svea hovrätt: presidenten Ekeberg, hovrättsråden frih. Henric Nordenskjöld, Viktor Petrén och John Sjögren (avliden den 28 junl 1941) samt assessorn Olof Riben; från Göta hovrätt: presidenten Gunnar Bendz, hovrättsråden Arnold Lindman och Hans Ljungholm samt assessorn John Frostmark; från hovrätten över Skåne och Blekinge: presidenten Karl Schlyter, hovrättsrådet Carl Ludvig Werner och assessorn Kurt Wulff; samt från hovrätten för Övre Norrland: presidenten Holger Elliot och hovrättsrådet Manne Zuhr. Till suppleanter utsågos från Svea hovrätt: hovrättsråden Hugo Wikander och Albin Rosengren samt assessorn Hjalmar Nordfelt; från Göta hovrätt: hovrättsrådet Carl Bomberg och dåvarande assessorn Sam Åseskog; från hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsrådet Gunnar Nilsson och assessorn Lars Gunnar Ohlsson; samt från hovrätten för Övre Norrland dåvarande hovrättsrådet Gösta Walin och assessorn Hugo Henkow. Föreningens medlemsantal uppgick vid 1941 års utgång till 128.

 

    Revisionssekreterareföreningen. Styrelsen utgöres av revisionssekreterarna Ove Hesselgren, ordf., Eric Grundén, v. ordf., Johan Nordenfalk,

184 NOTISER.Åke Braunstein, sekr., och Fritjof Sjögren, kassaförvaltare, med revisionssekreteraren Nils Grafström och t. f. revisionssekreteraren Nils Rignell såsom suppleanter. Antalet medlemmar är 42.