John Erici avled d. 30 november 1941. Han var född i Lommaryd, Jönköpings län, 1880, avlade mogenhetsex. i Norrköping 1898 och jur. u. kand.ex. i Uppsala 1904. Efter tingssittning tjänstgjorde han i kammarrätten, där han blev t. f. advokatfiskal 1910, adjungerad ledamot s. å. och kammarrättsråd 1918. Åren 1911—1913 var han föredragande i regeringsrätten. Han biträdde i civildepartementet 1913—1917 vid beredning av kommunala besvärsmål och i finansdepartementet 1916—1920 såsom sakkunnig vid utredning av beskattningsfrågor. Han var 1918—1920 ledamot och sekreterare i föreningsskattekommissionen och var sekreterare i kyrkolagsutskottet 1909 och 1910 samt i bevillningsutskottet 1911—1921. Därjämte var han ombudsman hos Städernas allmänna brandstodsbolag fr. o. m. 1913. Han har publicerat skatterättsliga uppsatser.

 

    Rasmus Hansson avled d. 17 december 1941 i Äppelviken. Han föddes 1854 i Västra Nöbbelöf, Malmöhus län, avlade mogenhetsex. i Malmö 1874 och hovrättsex. i Lund 1878. Han blev vice häradshövding 1880. Därefter tjänstgjorde han i Göta hovrätt, varest han blev fiskal 1887 och assessor 1888. Han förflyttades därifrån 1896 till Svea hovrätt, där han s. å. blev hovrättsråd. År 1924 avgick han med pension.

 

    Anders Eric Thore avled d. 28 januari 1942. Han var född i Göteborg 1897, avlade studentex. där 1916 och jur. kand. ex. 1924. Efter tingstjänstgöring blev han e. tjänsteman hos kammarrätten 1927. Han utnämndes till assessor där 1929. Vid sitt frånfälle var han t. f. kammarrättsråd. Han anlitades såsom sekr. hos 1930 års kommunalskatteberedning och såsom sakkunnig inom finansdepartementet.

 

    John Adolf Åstrand avled i Linköping d. 5 februari 1942. Född 1867, avlade han mogenhetsex. i Linköping 1886 och jur. u. kand.ex. i Uppsala 1895. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i skilda verk blev han 1903 ombudsman hos Östergötlands enskilda bank i Linköping. Året därpå trädde han i Östgöta hypoteksförenings tjänst, från 1906 såsom ombudsman, och kvarstod där till 1932. Åren 1905—1915 var han auditör vid första livgrenadjärregementet. Åren 1904—1921 var han sekr. hos Östergötlands läns landsting. Han var vidare en tid ordförande för statens uppfostringsanstalt å Bona. Bland de många andra offentliga och enskilda förtroendeuppdrag som anförtroddes honom må nämnas ledamotskap i stadsfullmäktige i Linköping.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 16 jan. 1942 förordnat sekreteraren i Svea hovrätt Nils Piehl att biträda inom justitiedepartementet vid beredning av frågan om ändrad organisation av domsagoförvaltningen och därmed sammanhängande spörsmål.

190 PERSONALNOTISER.    Chefen för justitiedepartementet har
    30 dec. 1941 entledigat universitetskanslern Östen Undén från uppdraget att vara ledamot och ordförande i utredningen rörande tillämpningen av 1937 års lagstiftning om allmänna handlingars offentlighet ävensom borgmästaren Bertil Hagström från uppdraget att vara sekreterare i samma utredning (utredningen skall tills vidare vila och dess återupptagande bero av departementschefens bestämmande);
    7 jan. 1942, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 9 juni 1939, utsett aktuarien i fångvårdsstyrelsen Torsten Eriksson att deltaga i överläggningar med de sakkunniga för utredning rörande åtgärder för bekämpande av ungdomsbrottsligheten m. m.;
    4 febr. 1942, med stöd av K. M:ts bemyndigande 11 okt. 1940, utsett underståthållaren Erik Hallgren, rådmannen Halvar Lech, ledamoten av riksdagens andra kammare riksgäldsfullmäktigen Axel Lindqvist, landsfogden Gustaf Persson, advokaten Georg Stjernstedt och ledamoten av riksdagens andra kammare hemmansägaren O. E. Werner i Höjen att deltaga i överläggningar med straffrättskommittén.