192 PERSONALNOTISER.    Häradsrätterna. K. M:t har 20 febr. 1942 bestämt att antalet nämndemän i Villands domsaga skall ökas från nuvarande antalet av 16 till 18.

 

    Aktsystem i inskrivningsärenden. K. M:t har genom skilda beslut under tiden 21 nov.—19 dec. 1941 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden fr. o. m. 1942 års ingång i Västerbottens västra, Norra Åsbo samt Norra och Södra Vedbo domsagor. Aktsystem i inskrivningsärenden tillämpas nu i 48 domsagor och 9 städer, bland de sistnämnda rikets 3 största. Realaktsystem förekommer endast i Stockholm och Göteborg, i övriga städer och i samtliga domsagor användes det kronologiska systemet.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 20 febr. 1942 beviljat rådmannen i Stockholm Ernst Öberg avsked från rådmanstjänsten med utgången av febr. 1942.
    Stadsfullmäktige i Norrköping ha 18 dec. 1941 till tredje rådman valt försteassessorn Albert Wettercrantz.

 

    Krigsdomstolarna. K. M:t har 6 febr. 1942 till krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Skånska kavalleriregementet och Flygkrigsskolan till 1943 års utgång förordnat häradshövdingen i Södra Åsbo och Bjäre domsaga Gustaf Axel Eriksson.

 

    Sinnnessjuknämnden skall enligt sinnessjuklagen bestå av fem ledamöter, därav en domare och två sinnessjukläkare; generaldirektören och chefen för medicinalstyrelsen är självskriven ledamot. Suppleant för särskilt utsedd ledamot skall uppfylla de för ledamoten stadgade behörighetsvillkoren; suppleant för generaldirektören skall vara läkare men ej sinnessjuk läkare. Nämnden har för närvarande följande sammansättning: hovrättsrådet Erik Bergendal, ordf. (domare; suppleant: hovrättsrådet Nils Beckman), generaldirektör J. Axel Höjer (suppleanter: medcinalrådet Einar Edén och förste stadsläkaren Einar Rietz), medicinalrådet Peder Björck (sinnessjukläkare; suppleanter: medicinalrådet Karl Loberg, prof. Bernhard Jacobowsky och docenten Erik Goldkuhl), prof. Viktor Wigert (sinnessjukläkare; suppleanter: prof. Jacobowsky, överläkaren Snorre Wohlfahrt och docenten Goldkuhl) samt fru Karin Fjällbäck-Holmgren (suppleanter: riksgäldsfullmäktigen E. Eriksson och fru Ruth Gustafsson).

 

    Krisförvaltningen. De centrala krisorganen: statens informationsstyrelse, pressnämnden, statens ammunitionsnämnd, försvarsväsendets verkstadsnämnd, statens arbetsmarknadskommission, statens utrymningskommission, statens livsmedelskommission, statens industrikommission, statens bränslekommission, statens handelskommission, statens krigsförsäkringsnämnd, statens trafikkommission, statens priskontrollnämnd.
    De lokala krisorganen: folkberedskapens länsombud, länsarbetsnämnderna,värnpliktslånenämnderna, inkvarteringscheferna, kristidsstyrelserna.
    Andra med krisen sammanhörande organ: rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap, statens reservförrådsnämnd, riksvärderingsnämnden, konjunkturinstitutet, kreditnämnden, statens krisrevision, valutakontoret, fartygsuttagningskommissionen, statens sockernämnd, medicinalstyrelsens materielnämnd, statens linnämnd, statens uppfinnarnämnd, elektrifleringsberedningen, centrala krigskonjunkturskattenämnden, krigskonjunkturskatterådet, centrala omsättningsskattenämnden, försvarsväsendets rullföringsnämnd, statens krigsskadenämnd.

 

    Universiteten. Vid Uppsala universitet har jur. lic. Knut Rodhe 1 nov. 1941 disputerat för juris doktorsgrad å en avhandling benämnd »Om fastighetsindelningen och dess betydelse». Härefter har Rodhe 11 nov. 1941 förordnats att vara docent i civilrätt vid universitetet.