248 LITTERATURNOTISER.Almanack för domsaga 1942. Utg. av Föreningen Sveriges häradshövdingar. Uppsala 1941. Almqvist & Wiksell. 110 s.

    Almanackan, som nu utkommit i sin 25:e årgång, innehåller dels en för arbetet vid domsagornas kansli avsedd »minneslista» och dels en dagbokskalender, varjämte i densamma inhäftats en »p. m. ang. debiteringar».Minneslistan utgör en fullständig förteckning över alla expeditionsåtgärder, som det enligt lag eller författningar åligger rätten, domhavanden, rättens ordförande eller vid kansliet anställd personal att vidtaga. Den omfattar icke mindre än 33 sidor och upptager i särskilda avdelningar uppgift å regelbundet återkommande göromål och å göromål beroende av förekommande mål och ärenden. I dagbokskalendern har införts anteckning om de åtgärder, som å viss dag böra vidtagas. Promemorian angående debiteringar angiver särskilt för varje art av expedition beloppet av den stämpel och lösen, som skall debiteras densamma.
    Almanackan är numera en för domarkanslierna oumbärlig uppslags- och anteckningsbok. Den redigeras av föreningens förutvarande ordförande, häradshövding NILS EDLING, Uppsala, och kan för ett pris av kr. 6.50 rekvireras hos häradshövding G. Lindstedt, Eslöv.

 

    Nya böcker.

FLOREN, GÖSTA. Hälsovårdsstadgan jämte lagar och författningar rörande allmän hälsovård in. m. med förklaringar. 2:a omarb. uppl. Sthm 1941. 390 s. Inb. kr. 3.75 hos Svenska landskommunernas förbund.
HAMMERICH, L. L. Clamor. Eine rechtsgeschichtliche Studie. Khvn 1941. Munksgaard. 208 s. Kr. 12.00. — Det kgl. danske Videnskabernes Selskab.
Justitiematrikel 1941 utg. av ARTHUR GULLBERG, ERIK ALEXANDERSON, GUDMUND SILFVERSTOLPE. Sthm 1941. Hasse W. Tullberg. 644 s.Kr. 28.00. (Anmäles av BIRGER WEDBERG i nästa häfte.)
Landskabslove, Danmarks gamle, med Kirkelovene. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Under Ledelse af JOHS. BRØNDUM-NIELSENSamvirken med POUL JOHS. JØRGENSEN. 7. Bind. Valdemars sjællandske Lov. Indledning. Udg. af ERIK KROMAN. Indledningshæfte. Khvn 1942. Gyldendal. 110 s. Kr. 5.00.
LINDBERG, FOLKE. Fogde, råd och menighet. Några drag i den svenska stadsförfattningen under medeltiden och 1500-talet. Sthm 1941. Sv. stadsförbundet. 34 s. Kr. 1.00.
Med Lov skal Land bygges. Udg. af Juristforbundet. Under Redaktion af ERIK REITZEL-NIELSEN. Khvn 1941. Busck. 454 s. Kr. 25.00.
MELCHIOR, POVL. Kender de Prisloven? Khvn 1941. Westermann's Forlag.164 s. Kr. 4.75.
PALME, W. A. Om preskription av åtalsrätt enligt gällande straff- och straffprocessrätt i Finland. Helsingfors 1942. Söderström. XII + 240 s. Fmk 171.00. — Juridiska föreningens i Finland publikationsserie nr 9.
STJERNBERG, NILS. Supplement till andra upplagan av Kommentar till strafflagen kap. 17—18. Upps. & Sthm 1941. Almqv. & Wiks. 24 s. Kr. 1.25.
STRÖMBERG, TORE. P. M. för bouppteckningsförrättare. Lund 1942. Gleerup. 65 s. Kr. 2.50.
Register til Ugeskrift for Retsvæsen. Den litterære Afdeling. 1917-1941.Ved INGER VOGT. Tillæg til Ugeskrift for Retsvæsen 1941. Khvn 1942. Gad. 94 s. Kr. 3.00.

Knut Rodhe.