Finlands Advokatförbunds verksamhet under år 1941 har starkt påverkats av Finlands försvarskrig och av allt övrigt som står i samband därmed. Något allmänt möte har icke hållits, enär förbundet sammanträder till ordinarie möte vartannat år och senaste årsmöte försiggick år 1940 Styrelsen har sammanträtt till möte endast två gånger. Vid dessa möten behandlade styrelsen, utom löpande och disciplinära ärenden, flera tvister, som styrelsen avgjorde som skiljedomstol. Vid mötet i oktober beslöt styrelsen, att Finlands Advokatförbund skall ansluta sig till den nya internationella rättskammaren. Tack vare de storartade understöd som Finlands Advokatförbund har fått emottaga från Sveriges Advokatsamfund och Det danske Sakførerraadet har styrelsen varit i tillfälle att i riklig måtto hjälpa sådana förbundsmedlemmar, som blivit lidande genom kriget och understöda stupade medlemmars familjer.
    Förbundet hade vid utgången av år 1941 349 medlemmar. Av dessa voro 247 aktiva advokater och 182 byråägare.
    Styrelsens ordförande har varit advokat Lauri Castrén och vice ordförande advokat Bertel Taucher. Ordinarie medlemmar voro advokaterna: Bertil Godenhielm, V. Jaakkola, Urho Jaakkola, Julius Lagus, Martti Olsson, Aarne Pajunen och Toivo Piintilä och suppleanter advokaterna: Heikki Borenius, Aarne Castrén, Aimo Eränen, Bertil Granfelt, Lars Hornborg, J. N. Lehtinen, Lauri Oja, Lauri Paavola, Harry Pomoell, Justus Ripatti, Leif Schultz, Yrjö Sipari, Toivo Westerback och Väinö Äijälä. Förbundets sekreterare har varit prof. Bruno A. Salmiala.

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 263    Förbundets organ Defensor Legis har utkommit enligt samma program som tidigare. Tidskriftens huvudredaktör har varit prof. Bruno A. Salmiala.

B. A. S.