Advokattiteln i Norge. I rundskrivelser den 5 juli och den 30 okt. 1941 har norska justitiedepartementet uttalat, att enligt förordningen den 23 juni s. å. »om endringer i sakførerlovgivningen» alla praktiserande »sakførere», som fått tillåtelse att företräda inför överrätterna och lagmansrätterna, skola övergå till att använda beteckningen advokat. Justitiedepartementet nämner i den senaste av de båda skrivelserna också, att ehuru det offentliggjorts att äldre beteckningar äro förbjudna, dessa alltjämt användas på skyltar, affärspapper m. m. Departementet förklarar sig därför ämna göra straffansvar gällande mot den praktiserande jurist, som hädanefter använder de olovliga beteckningarna. En frist av en månad lämnas likväl.
 

I. S.

 

    Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo teller for tiden 10 medlemmer, nemlig 8 juridiske professorer og 2 i sosialøkonomi og statistikk. 3 professorater er i øieblikket ubesatt, nemlig ett i rettsvidenskap med fagkrets strafferett og straffeprosess og to i sosialøkonomi og statistikk.
    Av professoratene står professoratet i forsikringsrett i en særstilling. Deter oprettet for midler som forsikringsselskapene har skjenket, og fagkretsen er begrenset til forsikringsretten; professoren deltar dog fullt ut i det almindelige fakultetsarbeide. Ellers beror fagfordelingen mellem professoratene i almindelighet på bestemmelse innen fakultetet. Den enkelte professor er utnevnt til professor i rettsvidenskap, og hans fagkrets kan skifte. Nogen skarp deling av fagkretsen har man heller ikke. I det følgende erangitt den fagkrets som gjelder for de juridiske professorater pr. 1/1 1942. Den forberedende undervisning for nybegynnere er delt mellem flere professorater og besørges dessuten i ganske stor utstrekning av hjelpelærere.
    Til fakultetet er for tiden knyttet 2 dosenter og 5 universitetsstipendiater (»adjunktstipendiater»). Dosentene er faste videnskabelige tjenestemenn; deer ikke medlemmer av fakultetet, men har stemmerett i visse saker. Univer-

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 267sitetsstipendiatene ansettes i formen for ett år ad gangen; men stipendiene blir i almindelighet fornyet inntil stipendiaten har hatt dem i fem år; ytterligere fornyelse forekommer, men er mere ekstraordinært. Stipendiatene har en viss plikt til forelesninger og eksamensarbeide, men stillingeneer fortrinsvis beregnet på å gi yngre videnskapsmenn adgang til videre utdannelse. Dessuten er der stadig knyttet et antall hjelpelærere til fakultetet.
    Fakultetet har følgende medlemmer:
    Adolf Lindvik, f. 1886, dr. jur., professor i rettsvidenskap 1926 med fagkrets antikkens rettshistorie og visse deler av norsk privatrett, bl. a. sjørettog tingsrett.
    Ingvar Wedervang, f. 1891, dr. philos., professor i statsøkonomi og statistikk 1927; for tiden tjenestefri som rektor ved Norges Handelshøiskole.
    Frede Castberg, f. 1893, dr. jur., professor i rettsvidenskap 1928 med fagkrets folkerett, statsforfatningsrett og forvaltningsrett.
    Theodor Grundt, f. 1887, professor i forsikringsrett 1930.
    Ragnar Frisch, f. 1895, dr. philos., professor i statistikk og statsøkonomi 1931; dekanus 1942─1944.
    Carl Jacob Arnholm, f. 1899, dr. jur., professor i rettsvidenskap 1933 med fagkrets almindelig privatrett, almindelig obligasjonsrett og panterett samt inntil videre også arverett og familierett.
    Kristen Andersen, f. 1907, dr. jur., professor i rettsvidenskap 1939 med fagkrets erstatningsrett, spesiell obligasjonsrett og arbeidsrett.
    Herman Harris Aall, f. 1871, dr. jur. et philos., professor i rettsvidenskap 1940; fagkrets ikke fastsatt.
    Knut Robberstad, f. 1899, professor i rettsvidenskap 1941 med fagkretsgermansk rettshistorie, civilprosess og internasjonal privatrett.
    Per Augdahl, f. 1889, dr. jur., professor i rettsvidenskap 1941 med fagkrets rettskildenes teori, personrett, foreningsrett og selskapsrett samt åndsrett.
    Som dosenter er knyttet til fakultetet: Thomas Sinding, f. 1896, dr. philos., i statsøkonomi 1934. Sigurd Østrem, f. 1884, dr. jur., i rettsvidenskap 1941.
    Universitetsstipendiater ved fakultetet er for tiden: Johannes Andenæs, f.1912, i rettsvidenskap 1939. Trygve Leivestad, f. 1907, i rettsvidenskap 1939. Arne Skaug, f. 1906, i sosialøkonomi 1939. Markvard Gjelsvik, f. 1910, i rettsvidenskap 1939. Trygve Haavelmo, f. 1911, i sosialøkonomi 1940.