Den rättspsykiatriska undervisningen. Vid Uppsala universitet ha föreläsningar i rättspsykiatri för juris studerande under senare tid varit anordnade vartannat år, senast höstterminen 1938 och vårterminen 1940. Föreläsningarna ha hållits av professorn i psykiatri B. Jacobowsky å Ulleråkers sjukhus. De ha haft formen av en sluten kurs, omfattande en kort översikt över den forensiska psykiatriens utveckling i Sverige, gällande bestämmelser och gällande praxis vid deras tillämpning, en systematisk översikt av de olika psykopatologiska syndromens rättspsykiatriska betydelse, åtföljd av demonstrationer av sjukhushistorier och patienter samt slutligen en kort sammanfattande överblick.
    Särskild undervisning i rättspsykiatri för medicine studerande förekommer ej i Uppsala. Under tjänstgöringen i psykiatri genomgås emellertid de viktigaste lagbestämmelserna och deras tillämpning helt summariskt. En särskild kurs i rättspsykiatri för medicine kandidater är anordnad vid rättspsykiatriska kliniken (Centralfängelset å Långholmen) i Stockholm. Dessutom genomgås en del hithörande författningar o. dyl. på kursen irätts- och statsmedicin. F. W.
    Vid Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga fakultet har sedan år 1929 professor Olof Kinberg varit förordnad som biträdande

NOTISER. 277lärare i rättspsykiatri. Särskilda kurser i detta ämne hava varit anordnade för juris studerande, i regel vartannat år i samband med undervisningen i straffrätt. Denna undervisning har avsett dels mera allmänna och teoretiska översikter över ämnet dels demonstrationer av sjukhistorier och patienter och i allmänhet hållits å rättspsykiatriska kliniken vid centralfängelset å Långholmen. Den senaste kursen, som hölls vårterminen 1941, hade formen av seminarieövningar över med aktmaterial belysta fall, därvid viss aktiv medverkan av de studerande förekom. Dessa övningar inleddes av en orienterande framställning av ledaren för övningen.
    Undervisning i rättspsykiatri för medicine studerande förekommer vid karolinska institutet i form av en kurs vid ovannämnda klinik, avsedd för medicine kandidater.

 

I. A.

 

    Vid Lunds universitet hava kurser i psykiatri för juris studerande varit anordnade varje hösttermin alltsedan 1931. Kurserna, som ha omfattat 8 dubbelföreläsningar, hava letts av överläkaren vid S:t Lars sjukhus docenten T. Sondén. Inledningsvis har givits en översikt över psykiatriens utveckling, olika forskningsriktningar samt nu gällande systematik. Därefter har redogjorts för de viktigaste psykiska sjukdoms- och defekttillståndens symtomatologi, ætiologi och terapi samt deras rättsliga betydelse. De två sista föreläsningarna hava varit ägnade åt de straffrättsliga och civilrättsliga lagar, som beröra psykiska abnormtillstånd, och deras praktiska verkningar. Föreläsningarna, av vilka sju bruka hållas på S:t Lars sjukhus och en på Malmö centralfängelses sinnessjukavdelning, hava varit åtföljda av redogörelse för och demonstration av fall. I anslutning till kursen hava varit anordnade särskilda ronder å S:t Larssjukhus för deltagarna med en redogörelse för den praktiska sinnessjukvården.
    Särskild undervisning i rättspsykiatri för medicine studerande förekommer ej vid Lunds universitet. De viktigaste rättsreglerna genomgås emellertid summariskt under medicine kandidaternas tjänstgöring i psykiatri.
 

 

R. B.