Skyddskonsulentorganisationen. I enlighet med K. M:ts förslag i årets statsverksproposition, andra huvudtiteln, har riksdagen beviljat ett förslagsanslag av 55,000 kr. för budgetåret 1942/43 till fyra skyddskonsulenter, förslagsvis stationerade en i Kristianstad, en i Sundsvall, en i Vänersborg eller Borås och en i Örebro. De skola uppföras i 21 lönegraden för e. o. tjänstemän och lyda under fångvårdsstyrelsen.
    Departementschefen betonade i statsverkspropositionen, att vad som sålunda föreslagits vore att betrakta som ett första steg mot förverkligandet av den mera omfattande skyddskonsulentorganisation, som krävdes för ikraftträdandet av 1939 års lag om villkorlig dom (13 skyddskonsulenter med 5 assistenter). Befattningshavarna borde, såsom från början avsetts, tilldelas arbetsuppgifter av rådgivande och kontrollerande karaktär. En viktig uppgift blir att stå domstolarna till tjänst med råd och upplysningar dels ifråga om anställningsförhållanden och andra möjligheter för omhändertagande av dem för vilka villkorlig dom ifrågasättes, dels beträffande personer som äro lämpliga och villiga att utses till övervakare. Konsulenterna

278 NOTISER.böra vidare bistå övervakare över villkorligt dömda och tillsynsmän för villkorligt frigivna vid utförandet av deras uppdrag samt ha uppsikt över hur de fullgöra sina åligganden. Villkorligt dömda och villkorligt frigivna skola själva kunna vända sig till konsulenterna med begäran om råd och hjälp, exempelvis avseende arbetsanskaffning. Liknande uppgifter skola åvila konsulenterna även i fråga om frigivna fångar samt personer, som utskrivas på prov efter att ha undergått tvångsuppfostran, ungdomsfängelse, förvaring eller internering.

 

Kjs.