Andra huvudtiteln. Riksdagen har beviljat reservationsanslag till lagberedningen och processlagberedningen för budgetåret 1942/43 med 45,000 kr. till den förra, vilket i förhållande till motsvarande anslag för innevarande budgetår innebär en sänkning med 25,000 kr., och med 70,000 kr. till den senare, vilket innebär en höjning med 10,000 kr.
    Till Nytt juridiskt arkiv skall utgå ett bidrag av 2,000 kr. och till Regeringsrättens årsbok anvisas ett förslagsanslag å 12,000 kr. Såsom bidrag till Nordisk Tidsskrift for Strafferet anslås 1,200 kr.
    Vid beviljandet av anslag till häradsrätterna, reseersättningar vid justitiestaten, har riksdagen godkänt att notarie i domsaga vid förflyttning utan eget åtgörande till annan domsaga skall erhålla ersättning av statsmedel för havda resekostnader jämte traktamentsersättning (klass II D). Sådan ersättning skall utgå när förflyttning av förordnad domsagonotarie av hovrätten prövas erforderlig på grund av annan sådan befattningshavares inkallelse till militärtjänstgöring. Rätten till ersättning kommer att motsvaras av en skyldighet för notarie att under angivna förutsättning mottaga förordnande i annan domsaga. Beträffande anslaget till häradsrätterna, avlöningar, därom särskild prop., nr 94, numera avlåtits, avger statsutskottet utlåtande senare under riksdagen.
    Förslagsanslaget till reseersättningar till nämndemän m. m., nu 300,000 kr., har bestämts till 275,000 kr. Reservationsanslaget till anskaffande av nya fastighetsböcker för landet, nu 100,000 kr., skall utgå med 50,000 kr. Förslagsanslaget till uppläggande av nya fastighetsböcker för landet har ned satts från 120,000 kr. till 100,000 kr. Förslagsanslagen till kostnader enligt lagen om fri rättegång och till understöd åt offentliga rättshjälpsanstalter utgå med oförändrade belopp, 500,000 kr. resp. 67,500 kr.
    Till interneringsnämnden utgår ett förslagsanslag av 13,000 kr. Förslagsanslaget till ungdomsfängelsenämnden har höjts från 7,400 kr. till 10,000 kr. Anslaget till skyddskonsulentorganisationen är omtalat i föregående notis.
    Reservationsanslaget till kommittéer och utredningar genom sakkunniga har sänkts från 150,000 kr. till 140,000 kr.

Kjs.

    Arvodesreglering för domsagonotarierna. I proposition nr 94 har K.M:t föreslagit sådana förhöjningar fr. o. m. 1 juli 1942 i nu utgående arvoden till förste och andre notarier i domsagorna, att arvodena komma att ungefärligen uppgå till de belopp som skulle ha utgått, därest kristillägg åtnjutits på nuvarande arvoden. Arvodet till förste notarie föreslås sålunda höjt med 300 kr. till 3,000 kr. i Härjedalens domsaga och i domsaga i Västerbottens eller Norrbottens län samt 2,700 kr. i annan domsaga. För andre notarier föreslås en höjning med 200 kr. eller till 2,200 resp. 2,000

NOTISER. 279kr. På dessa belopp skola dyrtidstillägg utgå i enlighet med hittills gällande bestämmeler.─ Den föreslagna arvodesregleringen är av provisorisk natur och avses skola gälla allenast budgetåret 1942/43, enär proposition om en allmän lönereglering för domsagopersonalen avsedd att tillämpas fr. o. m. 1 juli 1943 torde komma att avlåtas till årets riksdag.

L. af K.