Malmö-Lunds juristförening har under år 1941 sammanträtt, förutom d. 22 april gemensamt med Juridiska föreningen i Lund (se SvJT 1941 s. 879), endast en gång, d. 5 dec., till vilket sammanträde inbjudits Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund ävensom Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge. Överläkaren docent Torsten Sondén höll vid sammanträdet föredrag om »Den straffrättsliga behandlingen av psykiskt abnorma förbrytare», varefter följde diskussion. Till styrelseledamöter för år 1942 hava utsetts prof. Ragnar Bergendal, advokaterna Carl W. Bergström ochGunnar Behm, häradshövdingen P. G. Lindström, presidenten Karl Schlyter, rådmannen Gustaf Stenmarck och hovrättsassessorn L. G. Ohlsson. Föreningens medlemsantal uppgår till omkring 120.

 

    Nordvästra Skånes juristförening hade under år 1941 ordinarie årsmöte i Hälsingborg d. 29 nov. Vid sammanträdet höll prof. Erik Wellander föredrag om ämnet »Aktuella frågor inom svensk språkvård». Styrelsen består av borgmästaren Joël Laurin i Hälsingborg, ordf., borgmästaren August Munck af Rosenschöld i Landskrona, häradshövdingen G. A. Eriksson i Ängelholm samt advokaterna Olof Lundkvist, sekr. och skattmästare, och Henry Ljunggren, båda i Hälsingborg. Föreningen har f. n. omkring 40 medlemmar.

 

    Föreningen Yngre jurister i Skåne och Blekinge har under 1941 allenast deltagit i Malmö-Lunds juristförenings sammanträde d. 5 dec. 1941, därvid docenten Torsten Sondén höll föredrag över ämnet »Den straffrättsliga behandlingen av psykiskt abnorma förbrytare».

 

    Hallands juristförening hade under 1941 ordinarie sammanträde d. 28 nov. Vid sammanträdet höll prof. Erik Wellander föredrag över ämnet »Aktuella frågor inom svensk språkvård». Styrelsen utgöres av f. d. justitierådet Emil Sundberg, ordf., samt häradshövdingen Anton Rundqvist, landssekreteraren Gunnar Wennergren, advokaten Valfrid Granqvist och advokaten Olof Hammarskjöld med häradshövdingen John Samuelsson och advokaten jur. dr Karl Hillgård som suppleanter. Sekr. är hovrättsfiskalen Åke Svensson. Föreningen har 59 medlemmar.

 

    Göteborgs juristklubb har under år 1941 haft fyra sammanträden, varvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av docenten jur. dr Fritjof Lejman över ämnet »Till frågan om kontraktsbrott vid hyresavtal», av prof. Oscar Alfred Borum, Köpenhamn, över ämnet »Om Aftaler mellem Ægtefeller vedrørende deres formueretlige Forhold udenfor Ægtepagternes

NOTISER. 281Omraade», av advokaten Gunnar Bomgren över ämnet »Några ord om force majeure» och av prof. Åke Malmström över ämnet »Ett och annat om juridisk metod».
    Till styrelse valdes vid sammanträde d. 28 nov. advokaten Eric Hanse, ordf., rådmannen Andreas Cervin, v. ordf., advokaten Sven Colleen, sekr., magistratsnotarien Ragnar Bernlöf, kassaförvaltare, notarien Sven Lampersbibl., samt notarien Thorsten Schiller, sexmästare. Antalet medlemmar i klubben uppgick vid årsskiftet till 304.