Värmlands läns juristförening har under år 1941 avhållit 2 sammanträden, nämligen årsmöte d. 19 april 1941, därvid prof. Ivar Agge höll föredrag om förslaget till ny lagstiftning om förmögenhetsbrott, och dels d. 22 nov., därvid häradshövding Ivar Hessius, Kristinehamn, höll föredrag över ämnet: Några reflexioner i anslutning till prof. Kinbergs bok »Aktuella kriminalitetsproblem i psykologisk belysning». Styrelsen utgöres av borgmästaren Elis Nordenfeldt, ordf., rådmannen Harry Jacobson, v. ordf., länsnotarie Eric Carlsson, kassaförvaltare, advokaten Fritz Helmer, sekr., samt häradshövdingen Ivar Hessius. Suppleanter äro länsnotarierna Bertil Geijer och Steffan Trysén, landsfogden Anders Holmström samt advokaterna Olle Jonsson och Bertil Berggren. Medlemsantalet utgör c:a 50.

 

    Örebro läns juristförening har under år 1941 haft två sammanträden D. 5 april hade föreningen sitt ordinarie årsmöte i Örebro. Därvid höll presidenten Birger Ekeberg föredrag om »Förslaget till lagstiftning om förmögenhetsbrott». D. 3 maj höll på inbjudan av föreningen prof. Kaarlo Kaira å rikssalen å Örebro slott föredrag över ämnet »Finlands regering och riksdag i krigstid», till vilket även allmänheten inbjöds.
    Föreningens styrelse utgöres av landshövdingen Bror C. Hasselrot, ordf., häradshövdingen Gunnar Ramstedt, v. ordf., landsfogden Henrik Enhörning, sekr., advokaten Arvid Berggren, kassaförvaltare, rådmannen Gustaf Tisell, borgmästaren Gunnar Bretzner och advokaten Claës Ljung. Föreningen har 65 medlemmar.

 

    Västmanlands juristförening avhöll ordinarie sammanträde d. 14 nov. Till föreningens styrelse för år 1942 valdes f. d. drätseldirektören Teofil Öberg, ordf., borgmästaren Ivar Hedman, v. ordf., advokaten Harry Gombrii, sekr., advokaten Frithiof Hydbom, skattmästare, stadsombudsmannen Thjelvar Hedberg, klubbmästare, samt hovrättsrådet Oscar Montelius och rådmannen Folke Höijer. Efter sammanträdet höll rådmannen Erik Wilhelmsson i Stockholm föredrag över ämnet »Nyheter i 1941 års lagstiftningom arvskatt och gåvoskatt». Antalet medlemmar i föreningen utgör f. n. 58.

 

    Dalarnas juristförening har under år 1941 avhållit ordinarie sammanträde d. 7 juni. Vid detta sammanträde, till vilket Kopparbergs läns lands och stadsfiskaler inbjudits, avhandlades stadgeenliga ärenden, bl. a. val avstyrelse, varjämte häradshövdingen Ernst Leche i Leksand talade över ämnet »Några synpunkter på åklagarorganisationen». Styrelsen utgöres av häradshövdingen Erik Björkman i Ludvika, ordf., häradshövdingen Wilhelm Killander i Falun, v. ordf., länsnotarien Gösta Hanning i Falun, sekr., advokaten Thore Landberg i Falun, kassaförvaltare, och rådmannen Gunnar Hallert i Falun, klubbmästare. Föreningens medlemsantal uppgår till ett 40-tal.