282 NOTISER.    Gävleborgs läns juristförening har under år 1941 hållit två sammanträden. Vid årssammanträdet d. 5 april 1941, till vilket medlemmar av Gävleborgskretsen av Svenska journalistföreningen inbjudits, förekom diskussion över ämnet »Journalisten och juristen» med redaktionssekreteraren Oskar Millgårdh och rådmannen Yngve Bjerström såsom inledare. Vid höst sammanträdet d. 22 nov. 1941 höll häradshövdingen Ernst Leche, Leksand, föredrag över ämnet »Några synpunkter på det nuvarande rättegångsförfarandet i brottmål inför processreformen», varefter följde diskussion. Föreningens styrelse består av rådmannen C. O. Engqvist, Gävle, ordf., landssekreteraren G. Finngård, Gävle, v. ordf., advokaten G. Hammarbäck, Gävle, sekr., skattmästare och klubbmästare, borgmästaren Axel Bäckman, Söderhamn, och advokaten Oliver Öhnell, Gävle, med häradshövdingen Ragnar Grönhagen, Storvik, och länsbokhållaren Erik O. A. Hellman, Gävle, som suppleanter. Medlemsantalet är 50.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1941 haft två ordinarie sammanträden, d. 3 maj och d. 15 nov., därvid föredrag hållits av hovrättsfiskalen Stig Källén över ämnet »Något om den nyare lagstiftningen å förmögenhetsbrottens område» och av kammarfiskalen greve Arvid Wachtmeister överämnet »Brott och vidskepelse». Styrelsen utgöres av landshövdingen TorstenLöfgren, ordf., advokaten Erik Selander, sekr., samt länsassessorn Gunnar Hellström och advokaten Didrik Cappelen-Smith, suppleanter; efter rådmannen Birger Liljedahls frånfälle är vice-ordförandeposten vakant. Klubbmästare är advokaten Olof Rödöö. Klubben har 46 medlemmar.

 

    Övre Norrlands juristförbund avhöll sitt årsmöte d. 14 juni 1941 i Umeå. Vid mötet, som bevistades av ett 70-tal medlemmar från olika delar av förbundets verksamhetsområde, hölls föredrag av højesteretssagfører Øyvind Ahnfelt-Rønne över ämnet »Hur bör vid muntlig processordningförfarandet i andra instans ordnas?» I anslutning till föredraget förekom diskussion. Påföljande dag besökte flertalet av de i mötet deltagande medlemmarna ett par industrianläggningar och friluftsmuseet Gamm'lia i Umeå,vilka besågos under sakkunnig ledning. ─ Ordf. i förbundsstyrelsen är presidenten Holger Elliot. Till övriga ledamöter i styrelsen ha utsetts av Västerbottens juristförening hovrättsrådet Manne Zuhr, advokaten Rudolf Ahlgren och häradshövdingen Gudmund Welinder med landssekreteraren Sven Swedberg, jur. kand. Torsten Tullberg och borgmästaren Thomas Lundquist såsom suppleanter samt av Norrbottens juristförening advokaten Bengt Ährström, landssekreteraren Ragnar Sundberg och häradshövdingen Olof Tillner med advokaten Georg Linse, länsassessorn Gunnar Wik och häradshövdingen Herbert Fagerström såsom suppleanter.

    Västerbottens juristförening höll under 1941 sammanträde d. 14 juni i Umeå i anslutning till Övre Norrlands juristförbunds årsmöte. Styrelsen består av hovrättsrådet Manne Zuhr, ordf., advokaten Rudolf Ahlgren, v. ordf., landssekreteraren Sven Swedberg, häradshövdingen Gudmund Welinder och borgmästaren Thomas Lundquist. Föreningen har omkring 70 medlemmar.

    Norrbottens juristförenings ordinarie årsmöte år 1941 avhölls d. 14 juni i Umeå i anslutning till Övre Norrlands juristförbunds årsmöte. Vid

NOTISER. 283sammanträdet valdes till ordf. advokaten Bengt Åhrström, Piteå, till v. ordf. häradshövdingen Herbert Fagerström, Boden, till sekr. kommunalborgmästaren Nils Collin, Boden, samt till klubbmästare länsnotarien Inge Fröberg, Luleå. Antalet ledamöter uppgår till omkr. 50.