Tillströmningen till juristbanan. I nedanstående tabell lämnas några uppgifter om antalet nyinskrivningar och antalet examina vid de juridiska fakulteterna under år 1941, varvid för jämförelses skull medtagits även motsvarande siffror för år 1940.

 

  uppsalalundsthlms:a
nyinskrivna juris studerande

1940

1941

58

94

78

85

97

150

233

329

antagna juris kandidatexamen

1940

1941

43

68

36

62

53

101

132

231

statsvetenskaplig juridisk examen

1940

1941

5

1

1

4

6

15

12

20

 

I. S.

 

    Olof Georg Rehn avled i Stockholm d. 26 dec. 1941. Han var född där 1867. Han avlade mogenhetsex. där 1886 och hovrättsex. i Uppsala 1891. Efter tingstjänstgöring var han en tid amanuens i civildepartemenet och vice auditör vid Livgardet till häst. Han tjänstgjorde även i Svea hovrätt. Där blev han notarie 1903. Som sådan kvarstod han till 1932, men han upphörde långt tidigare såsom övertalig att tjänstgöra för att i stället ägnasig åt befattningar, som han tidigt erhållit inom olika välgörande sammanslutningar. Av trycket har han utgivit flera skrifter av person- och kulturhistoriskt innehåll.

 

    Sven P:son Lagerberg avled d. 17 febr. 1942. Han var född på Stjernarp i Östergötlands län 1863, blev student i Stockholm 1882 och avlade hovrättsex. i Lund 1887. Han blev vice häradshövding 1892. Är 1907 blev han sekreterare i generalpoststyrelsen, där han kvarstod till uppnådd pensionsålder. Han var ledamot av Riddarhusdirektionen samt fullmäktig i civilstatens pensionskassa. Historiskt intresserad svarade han för del I och III i Postverkets minnesskrift samt utgav av trycket skriften »Från trakten av Brunkeberg under loppet av tre århundraden».

 

    Erik Gabriel Leksell avled i Gävle d. 24 febr. 1942. Han föddes i samma stad 1873 samt avlade mogenhetsex. där 1891 och jur. u. kand. ex. i Uppsala 1897. Efter tingssittning tjänstgjorde han vid rådhusrätten i Gävle, där han 1918 utnämndes till rådman. Från detta ämbete avgick han 1941 på grund av uppnådd pensionsålder. Han var tillika ordförande i styrelsen förr iksbankens Gävlekontor samt ordförande i barnavårdsnämnden. Under Uppsalaåren var han medlem av Allmänna sången, och han deltog i sångarfärderbl. a. till Berlin och Paris. I musiksällskapet Concordia var han många år ordförande.