Professuren i rättshistoria vid Uppsala universitet. K. M:t har den 13 mars 1942 till professor i rättshistoria vid Uppsala universitet utnämnt docenten vid universitetet Henrik Munktell.
    Prof. Munktell är född i Grycksbo, Kopparbergs län, 1903. Han avlade studentex. i Falun 1923 och studerade därefter i Uppsala, varest han blev fil. kand. 1925, jur. kand. 1929 och jur. lic. 1933. Han promoverades till jur. dr 1934 efter att ha disputerat över en avhandling med titeln »Bergsmans och bruksförlag intill 1748 års förlagsförordning». Han blev docent i rättshistoria vid universitetet s. å. Han har innehaft lärarförordnanden i olika ämnen vid universitetet och sedan 1936 uppehållit professuren i rättshistoria. Under en del av år 1940 var han förste sekr. i statens informationsstyrelse.
    Angående prof. Munktells produktion se ovan s. 274. Bland där icke nämnda arbeten märkas vissa förvaltningsrättsliga skrifter, nämligen »Om jävsförhållanden inom statsförvaltningen» (1936) och »Rättegångskostnader i administrativ process» (1937).

 

    Socialdepartementet. K. M:t har 27 febr. 1942 förordnat assessorn i Svea hovrätt Gösta Thulin att fr. o. m. 1 mars 1942 tills vidare biträda å socialdepartementets rättsavdelning.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har 5 dec. 1941 förordnat assessorn i Svea hovrätt Olof Riben att fr. o. m. 11 dec. 1941 tills vidare biträda inom handelsdepartementet med de utredningsuppdrag som departementschefen till honom överlämnar.

 

    Folkhushållningsdepartementet. K. M:t har förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Evert Persson att fr. o. m. 17 febr. 1942 tillsvidare biträda inom folkhushållningsdepartementet med de utredningsuppdrag som departementschefen till honom överlämnar.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 6 resp. 13 mars 1942 förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Einar Holm och assessorn i Svea hovrätt Gösta Schirén att tjänstgöra såsom revisionssekreterare, Holm fr. o. m. 10 och Schirén fr. o. m. 18 mars 1942.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 27 febr. 1942 till hovrättsråd i Göta hovrätt fr. o. m. 1 mars 1942 utnämnt assessorn i hovrätten Bernt Lindskog.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 6 mars 1942 beviljat häradshövdingen i Villands domsaga Erik Lilienberg avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 13 mars 1942. Ämbetet uppehålles under vakansen av hovrättsassessorn Gunnar Ekedahl.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 13 mars 1942 ─ sedan utredning verkställts rörande staden Varbergs förenande i judiciellt avseende med domsaga- med hänsyn till i ärendet föreliggande särskilda omständigheter funnit vidare åtgärd i fråga om rådhusrättens upphörande och stadens förenande med domsaga icke böra vidtagas. Borgmästartjänsten i staden må dock återberättas först sedan ny arbetsordning och lönestat för magistraten och rådhusrätten fastställts av K. M:t.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande revisionssekreterare åtnjuta på grund av offentligt uppdrag ledighet från revisionssekreteraretjänsten: I. Wieslander (militieombudsman), T. Salén (ledamot av de blandade domstolarna i Egypten), N. Ljunggren (justitieombudsman), M. Wijnbladh (uppdrag inom justitiedepartementet), T. Strandberg (ledamot av processlagberedningen), G. A. Bouveng (expeditionschef i jordbruksdepartementet), O. Thulin (uppdrag inom justitiedepartementet), C.-G. Hellquist (statssekreterare i justitiedepartementet), I. Strahl (byråchef för lagärenden i justitiedepartementet), Chr Gemzell (kanslichef i statens transportkommission), S. Hammarskiöld (kanslichef i statens industrikommission), G. Walin (byråchefför lagärenden i justitiedepartementet). Av de 27 ordinarie revisionssekreterarna äro alltså 15 i tjänst, medan 12 innehava andra förordnanden.