ROBERT MALMGREN. Sveriges författning. En lärobok i svensk statsrätt. Fjärde häftet. Sthm 1941. Nordiska bokhandeln. S. 201—398. Kr. 6.00.

    Med det nu utkomna fjärde häftet har professor R. MALMGREN avslutat sin lärobok i svensk författningsrätt, vars tidigare häften redan anmälts i denna tidskrift (SvJT 1930 s. 41, 1932 s. 248, 1937 s. 234).
    I den nu utkomna delen behandlas till en början K. M:ts och riksdagens befogenheter i fråga om utrikespolitiken samt Konungens befattning med rättsvården, varvid benådningsrätten är föremål för förf:s särskilda intresse. Huvudparten av framställningen ägnas dock statsregleringen och därmed sammanhängande frågor. Härtill ansluter sig ett kapitel om riksdagen såsom förvaltningsorgan d. v. s. om dess verksamhet i riksbanks- och riksgäldsfrågor. Arbetet avslutas med en redogörelse för riksdagens kontrollmakt genom JO- och MO-ämbetena, opinionsnämnden, tryckfrihetskommittén, statsrevisionen och kontrollen enligt 106 och 107 §§ RF över statsrådet.
    Framställningen är liksom i tidigare utkomna häften lättläst och överskådlig. Problemen analyseras med klar blick för det relevanta och med sund skepsis i fråga om all begreppsjurisprudens. Att arbetets art sedan icke möjliggjort någon vetenskaplig djupplöjning är en annan sak, för vilken förf. ej kan lastas. Han bör tvärtom lyckönskas till att inom den utstakade ramen ha förmått giva en så allsidig framställning av vår gällande författningsrätt.

G. B.

Ett ämbetsverk i näringslivets tjänst. Kungl. Patent- och Registreringsverket 50 år. Sthm 1941. Esselte. 383 s. Inb. kr. 10.00.

    Patentverket har hugfäst minnet av sin halvsekellånga tillvaro som självständig institution med en ståtlig volym, innehållande uppsatser av nuva-

328 LITTERATURNOTISER.rande och förutvarande befattningshavare vid verket. Utöver en fyllig historik med porträttgalleri samt en avdelning behandlande tekniska spörsmål innehåller festskriften ett antal uppsatser i rättsliga frågor inom ämbetsverkets område. Huvudvikten har lagts vid patenträtten, som beröres i följande uppsatser: »Svensk patentlagstiftning i äldre tider» av f. d. byrådirektören AXEL HASSELROT, »Något om lagstiftning och lagtillämpning på det industriella rättsskyddets område» av f. d. generaldirektören HAKON HJERTÉN, »Patentansökningars enhetlighet» av byråchefen RUDOLF GERTZ, »Om nyhetsgranskning av patentansökningar» av f. d. byråchefen HENRIK KINMANSON, »Om öppen utövning» av byrådirektören HALVAR KHENNET, »Patenthinder på grund av patentskydd med äldre rätt» av byråchefen BIRGER LINDGREN, »Det berättigade i under anspråk till patent» av civilingenjören BENGT AVELLAN-HULTMAN samt »Allmänna förutsättningar för bedömandet av ett patents skyddsomfång» av civilingenjören F. H. STENHAGEN. Om varumärkesrätten handlar »Något om registreringshinder för ordmärken »av byrådirektören EINAR BERGIUS. Byråchefen ÅKE V. ZWEIGBERGK har bidragit med »Lagstiftningen om mönsterskydd», och e. o. notarien HOLGER CARLMAN har lämnat en redogörelse för handläggningen av aktiebolagsärenden. Festskriften avslutas med en värdefull bibliografi av t. f. bibliotekarien G. E. SANNÅ över svensk patenträttslig litteratur.

L. af K.