Suomen kriminalistiyhdistyksen vuosikirja 1940. —Kriminalistföreningens i Finland årsbok 1940. Helsingfors 1941. 52 s. Fmk 30.00.

 

— 1941. Helsingfors 1942. 96 s. jämte bilaga. Fmk 40.00.

 

    Kriminalistföreningens i Finland tvåspråkiga årsbok för 1940, som utkomsenaste vår, innehåller förhandlingarna vid föreningens årsmöte i Helsingfors den 30 maj 1940 på finska (se SvJT 1940, s. 560) samt handlingar, som hänföra sig till föreningens officiella verksamhet (på finska och svenska), nämligen berättelse över föreningens verksamhet 1939, förvaltningen av föreningens penningmedel samt årsmötets protokoll.
    Föreningens nu utkomna årsbok för 1941 innehåller förhandlingarna vid årsmötet i Helsingfors den 28 maj 1941 samt vid föreningens och Statistiska Samfundets gemensamma möte i Helsingfors den 20 december 1941 (på finska). Därjämte ingår i boken handlingar, som hänföra sig till föreningens officiella verksamhet, av enahanda slag som för år 1940 (på finska och svenska), samt såsom bilaga en schematisk framställning utvisande finska rättsstatistikens grenar och källor.

 

V. V.

 

    Ugeskrift for Retsvæsen (h. 5—12): »Om Virkninger af Virksomheds Overdragelse paa bestaaende Arbejdsaftaler» av Docent KNUD ILLUM (s. 37—43),»Om Baandlæggelse af Ægtefællers Arv» av Byretsdommer KAREN JOHNSEN (s. 43—46), »Saneringsloven» av Højesteretssagfører H. H. BRUUN (s. 59—65) (jfr s. 17, 57, 106 och 110), »Nogle Synspunkter vedrørende Medhjælperloven,

TIDSKRIFTSÖVERSIKT. 329Funktionærloven, Ferieloven og Arbejdsfordelingsloven» av cand. jur. P.NEERGAARD (S. 73—87), »Arvelovsudkastets landboretlige Afsnit» av Sagfører M. HESSELBJERG (S. 89—91), »Om uagtsomt Hæleri» av Politifuldmægtig G. ARENBRANDT (S. 92—96), »Spredte Bemærkninger til Arvelovsudkastet» av Landsretssagfører K. BRUUN ANDERSEN (S. 97—105).