Förslag om begränsning av vinstutdelning från aktiebolag. I sin bekanta skrivelse den 21 november 1941 till K. M:t rörande behovet av lämpliga åtgärder i syfte att motverka en alltför riklig betalningsmedelsförsörjning betonade riksbanksfullmäktige bl. a. angelägenheten av att en ökning av aktieutdelningarna icke skedde utan att bolaget i stället för att till aktieägarnas förfogande ställa disponibla medel såvitt möjligt företoge konsolidering av sin ekonomiska ställning, vilket — även bortsett från den penningpolitiska betydelsen — på längre sikt torde vara till fördel för det svenska näringslivet. En återhållsamhet i fråga om aktieutdelningarna skulle utgöra ett viktigt stöd för strävandena att hålla tillbaka en ökning av de avtalsreglerade penninginkomsterna.
    De sakkunniga, som tillkallats med anledning av skrivelsen (se SvJT 1942 s. 95), ha nu avgivit betänkande i frågan (SOU 1942:2). De sakkunniga —som framhålla att de icke haft att taga ståndpunkt till frågan om behövligheten av den ifrågasatta lagstiftningen — avvisa den i flera utländska lagar tillämpade metoden att begränsa utdelningen till vissa procent av aktiekapitalet. I stället föreslås att utdelningens storlek begränsas till 6 % avbolagets behållna förmögenhet enligt balansräkningen, d. v. s. tillgångar efter avdrag för skulder och värdeminskningsposter. Då emellertid ej heller den behållna förmögenheten enligt balansräkningen alltid kan anses utgöraen rättvis mätare på bolagets ekonomiska ställning och bärkraft, särskilt med hänsyn till att »dolda reserver» kunna finnas, uppställes såsom en andra huvudregel, att ett bolag, som för de tre sista av krigsförhållandena ej väsentligt berörda räkenskapsåren (1937—1939) utdelat så stora belopp i förhållande till behållna förmögenheten, att utdelningen i medeltal (medeltalsprocenten) överstiger 6 %, skall kunna fortsätta med utdelning av belopp som svarar mot medeltalsprocenten. Slutligen medger förslaget — med hänsyn till att en sänkning av utdelningen från en redan uppnådd höjd ej ansetts

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 339böra framtvingas — att bolag, som för räkenskapsåret 1940 (eller däremotsvarande räkenskapsår) lämnat utdelning, som överstiger såväl 6 % av behållna förmögenheten som nyssnämnda medeltalsprocent, må fortsätta att utdela samma procent i förhållande till behållna förmögenheten dock ej så att höjning sker av procenttalet i förhållande till aktiekapitalet. De föreslagna reglerna skola ej gälla i fall ett bolags vinstutdelning icke överstiger 10,000 kr. och ej heller beträffande vinstutdelning från dotterbolag, vars aktier till mer än 95 % ägas av moderbolaget (direkt eller genom annat dotterbolag). Slutligen skall Konungen kunna meddela dispens från de föreslagna reglerna.

 

H. N.