Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar behandlats av riksdagen: efter utlåtande av första lagutskottet:
    25 febr.: nr 6 med förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. stats och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m. (just.dep., utl. 3), bifallen;
    nr 26 med förslag till lag med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka (just.dep., utl. 4), bifallen;
    11 mars: nr 27 med förslag till lag om ändring i vissa delar av 8 kap. strafflagen (just.dep., utl. 5), bifallen med vissa ändringar;
    nr 25 med förslag till lag om anordnande av högmässogudstjänst såsombarngudstjänst (just.dep., utl. 6), bifallen;
    nr 13 om inrättande av ett särskilt stift för Stockholm jämte vissa kringliggande områden (eckl.dep., utl. 8), bifallen;
    21 mars: nr 55 med förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordn. d. 1 mars 1940 rörande förbud mot befordran av vissa periodiska skrifter med statliga trafikmedel m. m. (just.dep., utl. 9), bifallen;
    nr 87 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av utsökningslagen m. m. (just.dep., utl. 10), bifallen;
    nr 51 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934 om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. (hand.dep., utl. 12), bifallen;
    nr 56 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 1 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m. (just.dep.,utl. 13), bifallen;
    nr 57 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 1 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. förmynderskap, godmanskap och boutredning vid krig eller krigsfara m. m. (just.dep., utl. 14), bifallen;
    nr 58 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 8 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. bolag, föreningar, sparbanker, vissa andra inrättningar och samfälligheter samt stiftelser vid krig eller krigsfara m. m.(just.dep., utl. 15), bifallen;

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 345    nr 59 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 31 maj 1940 om förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud (just.dep., utl. 16), bifallen;
    24 mars: nr 21 med förslag till lag om ändrad lydelse av 47 § 4 mom.sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929 (soc.dep., utl. 17), bifallen;
    29 april: nr 102 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 26 april 1940 med särskilda bestämmelser ang. domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m. (just.dep., utl. 27), bifallen;
    nr 103 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 9 jan. 1940 om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m. m. (just.dep.), utl. 28), bifallen;
    nr 184 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 30 dec 1939 ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. (folkhus.dep., utl. 29), bifallen;
    nr 4 med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen m. m. (just.dep., utl. 18, mem. 30), bifallen med vissa ändringar; efter utlåtande av andra lagutskottet:
    4 febr.: nr 11 med förslag till lag om vissa ändringar i lagen d. 12 juni 1925 om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring (försvarsdep., utl. 1), bifallen;
    nr 7 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 7 § lagen d. 13 juni 1921 om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter (just.dep., utl. 2), bifallen;
    25 febr.: nr 20 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 6 juni 1924 om samhällets barnavård och ungdomsskydd (barnavårdslag) (soc.dep., utl., 7), bifallen;
    11 mars: nr 18 ang. periodisk efterbesiktning av gengasdrivna motorfordon (komm.dep., utl. 8), RD anslöt sig till förslaget om införande av en årlig efterbesiktning;
    21 mars: nr 36 med förslag till lag om förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret (just.dep., utl. 9), bifallen;
    nr 44 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 4 § lagen d. 17 juni 1938 om semester (soc.dep., utl. 10), bifallen;
    nr 42 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordn. d.11 juni 1918 ang. en särskild för fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall (soc.dep., utl. 11), bifallen;
    nr 80 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 dec. 1939 om tjänsteplikt m. m. (soc.dep., utl. 12), bifallen;
    nr 81 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 14 juni 1940 om undantag från gällande bestämmelser rörande arbetstidens reglering m. m. (soc.dep., utl. 13), bifallen;
    nr 193 med förslag till lag om viss inskränkning i rätten att uthyra bostadslägenheter (just.dep., utl. 15), bifallen.

I. S.