Ur Svensk författningssamling.
    41. KF 13 febr. 1942 ang. tillfälligt upphävande i viss del av 41 § vägtrafikstadgan d. 23 okt. 1936 (nr 562) m. m.
    48. Lag 20 febr. 1942 ang. ändrad lydelse av 7 § lagen d. 13 juni 1921 (nr 299) om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter.
    60. KK 13 febr. 1942 om upprättande av röstlängd för val till riksdagens andra kammare samt om kommunal röstlängd.
    62. Lag 6 mars 1942 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 6 juni 1924 (nr 361) om samhällets barnavård och ungdomsskydd (barnavårdslag). 72. Lag 6 mars 1942 om jämkning av arrendeavtal i vissa fall.76. Lag 6 mars 1942 ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 16 maj 1941 (nr 243) om rätt för arrendator att bortföra stråfoder m. m.
    87. Lag 13 mars 1942 med särskilda bestämmelser ang. stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m.

346 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    97. Lag 21 mars 1942 om viss inskränkning i rätten att uthyra bostadslägenheter.
    103. Lag 20 mars 1942 om ändring i vissa delar av 8 kap. strafflagen.
    104. KK 20 mars 1942 med förordnande om tillämpning av 8 kap. 29 a § strafflagen.
    105. Lag 20 mars 1942 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 13 dec. 1940 (nr 995) om straff för sabotage.
    108. KF 24 mars 1942 om fortsatt giltighet av förordn. d. 1 mars 1940 (nr 117) rörande förbud mot befordran av vissa periodiska skrifter med statligatrafikmedel m. m.
    114. Lag 24 mars 1942 ang. ändring i vissa delar av utsökningslagen.
    115. Lag 24 mars 1942 ang. ändrad lydelse av 23 § 3. förordn. d. 10 aug. 1877 (nr 31 s. 51) om nya utsökningslagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall.
    116. KK 24 mars 1942 om ändrad lydelse av § 31 instr. d. 14 dec. 1917 (nr 903) för landsfiskalerna.
    117. Lag 13 mars 1942 med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka.
    119. Lag 27 mars 1942 ang. ändrad lydelse av 4 § lagen d. 17 juni 1938 (nr 287) om semester.
    128. Lag 24 mars 1942 om förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret.
    129. Lag 27 mars 1942 om fortsatt giltighet av lagen d. 1 nov. 1940 (nr 924) med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m.
    130. Lag 27 mars 1942 om fortsatt giltighet av lagen d. 1 nov. 1940 (nr 925) med särskilda bestämmelser ang. förmynderskap, godmanskap och boutredning vid krig eller krigsfara m. m.
    131. Lag 27 mars 1942 om fortsatt giltighet av lagen d. 8 nov. 1940 (nr 926) med särskilda bestämmelser ang. bolag, föreningar, sparbanker,v issa andra inrättningar och samfälligheter samt stiftelser vid krig eller krigsfara m. m.
    132. Lag 27 mars 1942 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 31 maj 1940 (nr 473) om förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud.
    138. Lag 27 mars 1942 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 dec. 1939 (nr 934) om tjänsteplikt.
    143. KF 13 mars 1942 om ändrad lydelse av 10 § 3 mom. och 27 § motorfordonsförordningen d. 23 okt. 1936 (nr 561).
    146. Lag 1 april 1942 om ändrad lydelse av 47 § 4 mom. sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929 (nr 321).
    154. Lag 1 april 1942 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m.
    165. KK 10 april 1942 om tillämpning i förhållande till Nederländerna av lagen d. 1 nov. 1940 (nr 924) med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m.
    166. KF 10 april 1942 ang. ändrad lydelse av 11 § 2 mom. motorfordonsförordningen d. 23 okt. 1936 (nr 561).
    167. KK 10 april 1942 ang. ändrad lydelse av 1 § kung. d. 12 sept. 1941 (nr 742) ang. utlännings vistelse i vissa delar av riket.
    171. KK 24 mars 1942 ang. tillämpningen av lagen d. 24 mars 1942 (nr 128) om förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret.
    175. Lag 10 april 1942 ang. ändrad lydelse av 45 § lagen d. 26 nov. 1920 (nr 796) om val till riksdagen.
    180. Lag 17 april 1942 ang. ändrad lydelse av 6 § lagen d. 14 mars 1921 (nr 89) om val av borgmästare i stad med magistrat samt av rådmän och magistratssekreterare i Stockholm.

I. S.