Sveriges yngre juristers förening höll d. 27 febr. 1942 årsmöte i Stockholm. Föreningen valde därvid till ordförande sekreteraren i statens krigsförsäkringsnämnd Jan-Otto Modig. I övrigt fick styrelsen följande sammansättning: v. ordf. docenten vid Uppsala universitet Knut Rodhe, sekreterare och kassaförvaltare amanuensen i marinförvaltningen Rune Kristensson, övriga notarien i Askims m. fl. domsaga Curt Blomkvist, amanuensen i marinförvaltningen Åke Gärdin, notarien Torwald Hesser, ombudsmannen i Försäkringsbolaget Trafik Sture Lindgren samt notarien i Södertörns domsaga Rolf Wistrand. Härtill komma representanter för studentföreningarna i Lund, Stockholm och Uppsala, f. n. jur. och fil. kand. Tore Strömberg, jur. stud. Bure Malmström och jur. stud. Bengt Holmgren.
    Föreningen beviljade sin avgående styrelse full och tacksam ansvarsfrihet. På förslag av styrelsen beslöt föreningen tillerkänna ombudsmannen ett arvode av 100 kr. i mån. från och med år 1942. Till ombudsman har styrelsen senare ånyo utsett amanuensen Kristensson.
    Av styrelsens årsberättelse framgår, att föreningen, som började sin aktiva verksamhet i januari 1941, vid årets slut hade 772 medlemmar (i början av mars 1942 utgör antalet 872). Styrelsen förmodar att detta antal representerar mellan hälften och en tredjedel av de yngre jurister, som överhuvud taget kunna ha något intresse av föreningens arbete. I Lund har bildats en lokalavdelning, omfattande mer än 100 medlemmar.
    Styrelsen konstaterar vidare i sin berätelse, att den tidigare än beräknat kunnat ägna sig åt andra än rent organisatoriska uppgifter. Föreningen har sålunda framträtt utåt och sökt bland allmänheten sprida upplysning om förhållandena på juristbanan. Föreningen har till detta ändamål redan från sin tillblivelse sökt kontakt med pressen, vilken också lämnat föreningen ett värdefullt stöd. Föreningen har även — ehuru i mindre omfattning —gjort framställningar om förbättringar på den juridiska arbetsmarknaden. Såsom en följd av föreningens verksamhet ha å marinförvaltningen anställda yngre jurister fr. o. m. d. 1 jan. 1942 genom uppflyttning i 18:e lönegraden kommit i åtnjutande av en genomsnittlig löneförbättring av omkring 100 kr. pr månad. Inom en del andra av landets huvudförvaltningar pågå strävanden att åstadkomma liknande förbättringar.
    Styrelsen finner till slut att det gångna årets resultat torde kunna betraktas såsom gott. Det har dock icke inneburit annat än ett påbörjande av ett stort arbete.

K. R.