Suomalainen Lakimiesyhdistys. Föreningens »Suomalainen Lakimiesyhdistys» (översatt: Finska juristföreningen) verksamhet var under den förra hälften av 1941 livlig och mötena voro talrikt besökta. Krigsutbrottet mellan Finland och Sovjet-Ryssland i juni hade likväl till följd, att en avsevärd del av föreningens medlemmar inkallades i militärtjänst och förty voro hindrade att deltaga i föreningens möten på höstsidan. Det oaktat voro höstmötena efter omständigheterna väl besökta.
    Vid verksamhetsårets början hade föreningen 1,183 medlemmar och vid årets slut 1,216, av vilka 587 i Helsingfors och i respektive lokalavdelningar: i Åbo 115, i Tammerfors 59, i Kuopio 83, i St. Michel 58, i Uleåborg 57, i Mellersta-Finland 28 och i Joensuu 18.
    Kriget har krävt 10 offer i stupade bland föreningens medlemmar, och särskilt tung känns förlusten av prof. Tapio Tarjanne, en begåvad vetenskapsman och mångårig ledamot av föreningens styrelse.
    Under verksamhetsåret höll föreningen 8 möten, av vilka tre på hösten under kriget. Vid mötena höllos följande föredrag: i januari prof. Brynolf Honkasalo över ämnet »Straffrätten i de nutida politiska och sociala åskådningarnas brottsjö»; i februari prof. Tapio Tarjanne om »Vissa rättsliga tolkningsfrågor härrörande av § 25 i lagen om förmögenhetsöverlåtelseskatt»; i mars prof. Kaarlo Kaira om »Republikens presidents självständigabeslutanderätt och statsrådet»; i april justilierådmannen, v. häradshövding Niilo Luukanen om »Strävandena att inskränka straffbarheten för avbrytande av havandeskap»; i maj jur. dr Tauno Tikkonen om »Några anmärkningar om straffdoms bindande verkan» och förvaltningsrådet, jur.dr Aarne Rekola om »En översikt av högsta förvaltningsdomstolens besluti beskattningsärenden»; i oktober prof. Lauri Cederberg om »Aktiebolagetsreservfond»; i november jur. dr Ilmari Melander »Om den från vårdnad skilda faderns eller moderns rätt att besöka barnet» och förvaltningsrådet Eino J. Ahla »Om kvinnas rätt att efter äktenskapskillnad begagna mannenssläktnamn» samt i december justitierådet, jur. dr Y. J. Hakulinen om »Lagstiftningen angående de återerövrade områdenas införlivande med riket». I allmänhet utspann sig en livlig diskussion med anledning av föredragen.
    Vid mötet i oktober beslöt föreningen ansluta sig till Internationella rättskammaren (jfr SvJT 1941 s. 585). Ordförande i kammarens Finlandsdelega-

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 371tion prof. Kyösti Haataja företrädde föreningen vid juristdagarna i Tyskland i början av året.
    I föreningens lokalavdelningar i Åbo, Tammerfors, Kuopio, St. Michel, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu var verksamheten dess likes livlig. Samarbetet mellan huvudföreningen och de lokala avdelningarna har blivit livaktigare därigenom att huvudföreningen har sänt föredragshållare till lokalavdelningarnas möten.
    Föreningens tidskrift »Lakimies» har trots de exceptionella förhållandena under årets senare hälft utkommit regelbundet eller i fem häften. Numren 1, 2 och 5 utkommo som festskrifter med anledning av professorerna Kyösti Haatajas och Lauri Cederbergs samt republikens förre presidents P. E. Svinhufvuds märkesdagar. Årgångens sidoantal var 747. Huvudredaktör för tidskriften har varit justitierådet Kustavi Kaila och redaktionssekreterare jur. dr Tauno Tirkkonen. Tidskriften utkom i början av året i 1,800 exemplar.
    Föreningens styrelse har under året bestått av prof. Kaarlo Kaira ordförande, justitierådet Eino J. Ahla, viceordförande, samt prof. Tapio Tarjanne, justitierådet Y. J. Hakulinen, jur. dr Paavo Ant-Vuorinen, jur. dr Tauno Tirkkonen. justitierådet Väinö Lumme och v. häradshövding Lauri Borenius. Som sekreterare har tjänstgjort jur. kand. Reino Ellilä och som skattmästare v. häradshövding E. T. Lammin-Koskinen.
    Vid valmötet i december återvaldes prof. Kaarlo Kaira till ordförande, förvaltningsrådet Eino J. Ahla till viceordförande samt v. häradshövding Lauri Borenius, som var i tur att avgå, till ledamot i styrelsen. Dessutom valdes i stället för avlidne prof. Tapio Tarjanne prof. V. Merikoski till ledamot i styrelsen. De övriga styrelseledamöternas mandat fortgå.

Teuvo Aura.