Sveriges domareförbund sammanträdde till ordinarie möte d. 25 april 1941. Med anledning av att mötet avhölls i samband med den under dagarna d. 24—29 i samma månad avhållna juristveckan i Stockholm och Uppsala förekommo vid mötet endast sådana föreningsangelägenheter, som enligt stadgarna för förbundet skola förekomma vid ordinarie möte.
    Efter de val, som företagits dels av förbundet vid sagda möte, dels ock av de till förbundet anslutna föreningarna, utgöres styrelsen av presidenten Birger Ekeberg, ordf., f. d. justitierådet Arthur Lindhagen, v. ordf., med häradshövdingen Ragnar von Koch som suppleant, rådmannen Edward Ploman, sekr. och kassaförvaltare, med revisonssekreteraren Johan Nordenfalk som suppleant, samt justitierådet Seve Ekberg med rådmannen Gösta Bäärnhielm som suppleant, valda av förbundet, presidenten Gunnar Bendz med hovrättsrådet friherre Henric Nordenskjöld som suppleant och presidenten Karl Schlyter med hovrättsrådet Alfred Bexelius som suppleant, valda av Föreningen Sveriges hovrättsdomare, häradshövdingen Gustaf Lindstedt med häradshövdingen Gösta Siljeström som suppleant, valda av Föreningen Sveriges häradshövdingar, borgmästaren Nils Berlin och rådmannen Gustaf Bång med borgmästarna Gösta Strandell och Olov Rylandersom suppleanter, valda av Föreningen Sveriges stadsdomare, samt revisionssekreteraren Ove Hesselgren med revisionssekreteraren C. E. Hagbergh som suppleant.
    Förbundets medlemmar äro alla de i ovan nämnda föreningar inskrivna medlemmar, f. n. uppgående till ett antal av omkring 490, samt 33 direkt till förbundet anslutna medlemmar, därav 24 justitieråd och 6 regeringsråd.

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 11 april 1942 under ordförandeskap av presidenten Birger Ekeberg sitt ordinarie årsmöte i Stockholm. Hovrättsrådet Nils Beckman höll därvid föredrag om »Förskingringsbrottets behandling i förslaget till ny lagstiftning om förmögenhetsbrott»,och rådman Erik Wilhelmsson höll ett av diskussion åtföljt föredrag om»Den nya lagstiftningen om arvsskatt och gåvoskatt». Till ledamöter i styrelsen valdes från Svea hovrätt: presidenten Ekeberg, hovrättsråden frih. Henric Nordenskjöld, Viktor Petrén och Ejnar Hörstadius samt assessorn Olof Riben med hovrättsråden Hugo Wikander och Albin Rosengren samt assessorn Hjalmar Nordfelt såsom suppleanter; från Göta hovrätt: presiden-

380 NOTISER.ten Gunnar Bendz, hovrättsråden Arnold Lindman och Hans Ljungholm samt assessorn John Frostmark med hovrättsrådet Carl Romberg och assessorn Torsten Myrland såsom suppleanter; från hovrätten över Skåne och Blekinge: presidenten Karl Schlyter, hovrättsrådet Carl Ludvig Werner och assessorn Kurt Wulff med hovrättsrådet Gunnar Nilsson och assessorn Lars Gunnar Ohlsson såsom suppleanter; samt från hovrätten för Övre Norrland: presidenten Holger Elliot och hovrättsrådet Manne Zuhr med hovrättsrådet Alfred Bexelius och assessorn Hugo Henkow såsom suppleanter. Föreningens medlemsantal uppgick vid 1941 års utgång till 128.