Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akademi. Till professor i nationalekonomi med finansvetenskap har utnämnts dr Fredrik Carl-Erik Knoellinger. Denne är född i Åbo 1906, blev student 1923 samt fil. kand.1927, politices kand. 1929 och fil. lic. och dr 1935. Han har bedrivit vetenskapliga studier i Tyskland och Skandinavien som Baltiska institutets och Rockefellerstiftelsens stipendiat. Professor Knoellingers licentiatavhandling bar titeln »Jämförande studier rörande kreditväsendets organisation». Avhandlingen blev prisbelönad av Juridiska Föreningen i Finland. Hans senaste arbete rörde »Valutaregleringen».

 

O. Hj. G.

 

    Uppsala universitet. Till professor i nationalekonomi och finansrätt vid Uppsala universitet har K. M:t 23 jan. 1942 utnämnt professorn i samma ämnen vid Lunds universitet Erik Lindahl. Prof. Lindahl har 25 april 1942 installerats i sitt nya ämbete och höll därvid en föreläsning över ämnet: »Om kapitalbildningen i Sverige».
    Ännu en installation kommer att äga rum vid universitetet 6 maj 1942, då professorn i rättshistoria Henrik Munktell tillträder sitt ämbete med en föreläsning om »Svensk rätt i svensk diktning».

 

K. R.

 

    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har 13 april 1942, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 10 i samma månad, tillkallat polismästaren i Stockholm Erik Ros och häradshövdingen i Nedan siljansdomsaga Ernst Leche att inom departementet verkställa utredning av frågan om polismans rätt att bruka våld och vissa i samband därmed stående frågor.

 

    Försvarsdepartementet. Med stöd av K. M:ts bemyndigande 24 okt.
    1941 har chefen för försvarsdepartementet s. d. tillkallat assessorn i Svea hovrätt Gustav Adolf Widell att tills vidare inom departementet biträda med utförande av vissa utredningsuppdrag.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 19 mars
    1942 — jämte det jämlikt K. M:ts bemyndigande vissa personer tillkallats såsom sakkunniga för utredning av frågan om införande av trafikskatt — förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Kurt Wulff att vara sekreterare åt de sakkunniga (utredn. slutförd 20/4 42).

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har 24 april 1942 förordnat chefen för finansdepartementets rättsavdelning hovrättsrådet i Svea hovrätt Enar Eckerberg att fr. o. m. 15 maj 1942 t. v. uppehålla statssekreterar- och expeditionschefsbefattningen i handelsdepartementet efter utnämnde direktören för Svenska sparbanksföreningen Olof Sahlin, som på ansökan entledigats från förordnandet.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    27 mars 1942 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 april 1942 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Otto Schell;
    10 april 1942 förordnat assessorn i Göta hovrätt John Frostmark att fr.o. m. 13 april 1942 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.
    Hovrätternas presidenter ha 12 april 1942 föreslagit följande hovrättsassessorer att efter dem som föreslagits i skrivelse 20 dec. 1941 (se SvJT 1942 s. 95) ifrågakomma till revisionssekreterarförordnande: 1. Carl Svennegård (Skåne). 2. Trued Norell (Skåne). 3. Ragnar Lundberg (Svea). 4. Sven Romanus (Svea). 5. Hugo Digman (Svea). 6. Herluf af Trolle (Svea). 7. Olof Riben (Svea). 8. Erik Alexanderson (Svea). 9. Evert Persson (Skåne). 10. Ragnar Gunæus (Göta). 11. Gösta Graffman (Svea). 12 Kurt Holmgren (Svea).