384 PERSONALNOTISER.    Hovrätterna. K. M:t har 27 mars 1942 till assessor i Svea hovrätt fr.o. m. 1 april 1942 förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Yngve Samuelsson.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 20 mars 1942 till häradshövding i Hedemora domsaga fr. o. m. 1 april 1942 utnämnt revisionssekreteraren Olof Thulin, därvid tillika förklarats att utnämningen icke skulle föranleda rubbning i förordnande för Thulin att fr. o. m. 15 okt. 1938 biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnades.
    K. M:t har vidare 17 april 1942 meddelat häradshövdingen i Gotlands södra domsaga Hugo Krok avsked med utgången av april 1942. Med åtgärder för återbesättande av häradshövdingämbetet i samma domsaga skall tillsvidare anstå (jfr ovan under domsagoregleringar, s. 377).

 

    Rådhusrätterna. Ordföranden å andra avdelningen av Göteborgs rådhusrätt rådmannen Ernst Frick har beviljats avsked fr. o. m. 16 april 1942.K. M:t har 27 mars 1942 till ordförande å andra resp. sjätte avdelningen av rådhusrätten fr. o. m. 16 april 1942 under fem år förordnat rådmännen Torsten Gedda och Gösta Bäärnhielm, den förre tidigare ordförande å sjätte avdelningen.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har 13 mars 1942 till vice krigsdomare förordnat, i Hallands regementes krigsrätt rådmannen i Halmstad Bengt Ekström,Vaxholms kustartilleri regementes krigsrätt rådmannen i Stockholm Erik Wilhelmsson samt i Hälsinge regementes och Dalregementets krigsrätter rådmannen i Gävle Yngve Bjerström. Förordnandena gälla för Ekström och Wilhelmsson till 1943 års utgång samt för Bjerström till 1 juli 1942.

 

    Sveriges advokatsamfund. Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har 21 april 1942 till samfundets sekreterare fr. o. m. 1 juli 1942 efter advokaten Gunnar Bomgren, vilken övergår till privat advokatverksamhet, utsett advokaten Holger Wiklund, Uppsala.

 

    Åklagarväsendet. Sedan i SvJT 1941 s.968 uppgift lämnats om vissa vikariat å landsfogde- och landsfogdeassistentbefattningar, ha ändrade förhållanden inträtt. Sålunda har vikariatet å landsfogdebefattningen i Värmlands län upphört, men i stället har landsfogden erhållit assistent, för närvarande för tiden till den 1 juli 1942. Jämväl i Kopparbergs län har assistent tilldelats landsfogden för samma tid. Numera tjänstgöra: i Malmöhus län såsom assistentjur. kand. C. W. Sjögren, i Göteborgs och Bohus län såsom landsfogde jur.kand. N. Bjerner, i Värmlands län såsom assistent jur. kand. H. Hågeman, i Örebro län såsom landsfogde landsfogdeassistenten i Gävleborgs län G. E. Bergdahl, i Kopparbergs län såsom assistent jur. kand. S. Lundström, i Gävleborgs län såsom assistent jur. kand. K. S. Dahlström, i Västernorrlands län såsom landsfogde landsfogdeassistenten i länet G. Ehrenroth och såsom assistent jur.kand. T. Bjerner samt i Västerbottens län såsom landsfogde t. f. landsfogdeassistenten i länet N. H. Svensson och såsom assistent jur. kand. J. H. Rudström. I Stockholms och Malmöhus län tjänstgöra såsom landsfogdar alltjämt stadsfiskalen S. Wannstedt resp. landsfogdeassistenten G. Ahlbeck och såsomassistent i Stockholms län jur. kand. H. Rydqvist.

 

RÄTTELSE.
    I SvJT 1942 s. 215 rad 10 nedifrån står: »ansetts», läs: »ansetts icke».