J. L. FROST. Erstatningsansvar for smitsom Kalvekastning. København 1941. Gad. 94 s. Kr. 3.75.

 

    Då den smittsamma kastningen hos nötkreatur även i Sverige är mycket utbredd och det icke så sällan torde förekomma rättegångar rörande ersättningsanspråk till följd av sjukdomens spridning genom försäljning av smittade djur, kan det vara av ett visst intresse att observera förenämnda lilla skrift. Densamma inledes med en huvudsakligen veterinärmedicinsk redogörelse för sjukdomen smittsam kastning hos nötkreatur. Därefter lämnas en översikt över i Danmark gällande bestämmelser i ämnet, vilken visar att sjukdomen i Danmark bekämpas efter betydligt strängare regler än här i landet, där man för närvarande endast tillämpar en frivillig bekämpningsmetod. Den största och viktigaste avdelningen i det föreliggande arbetet upptar en fyllig redogörelse för den danska rättens ståndpunkt ifråga om ersättningsskyldighet vid spridande av sjukdomen. Redogörelsen är belyst med ett rikligt och representativt urval av rättsfall från de danskadomstolarna.

 

B. F.

 

 

De nordiska lagarna om försäkringsavtal. Sthm 1941. Hæggström. 157 s. Kr. 5.00 — Försäkringsjuridiska föreningens publikation nr 4.

 

Den livaktiga Försäkringsjuridiska föreningen har utgivit danska, finska, norska och svenska försäkringsavtalslagarna i parallelltexter. Dessa lagar, som tillkommit under nordiskt samarbete, äro i stort sett lika för de nordiska

40 LITTERATURNOTISER.länderna utom Island, men de förete dock skiljaktigheter såväl i sak som i form.
    Den som är intresserad för nordiskt samarbete på lagstiftningens område, kan ej annat än önska, att även andra lagar, som tillkommit genom sådant samarbete, måtte bliva utgivna efter denna synoptiska metod. Redan för länge sedan har förberedelsevis dryftats att på detta sätt samla alla gemensamma lagar till en nordisk lagbok. På grund av de utrikespolitiska händelserna har denna plan emellertid måst tills vidare skrinläggas.

 

I. S.