SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1941.1

 

UPPRÄTTAD AV PROFESSORN IVAR AGGE.

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIKM. M.

Ett ämbetsverk i näringslivets tjänst. Kungl. Patent och registreringsverket 50 år. Sthm.Esselte. 383 s. Kr. 10.00. (SvJT 1942 s. 327.)
Festskrift till professorskytteanus Axel Brusewitz. Utg. till 60-årsdagen den 9 juni 1941. Upps. Almqvist & Wiksell. 506 s. Kr. 10.00. — Skrifter utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala. 12. (SvJT 1941 s. 923.)
Flensburg, E. G., Advokaten. Juridiskrådgivare och formulärbok. 5. uppl. I väsentliga delar tillökad och omarb. av ERIK WILHELMSSON och ATLE ERIKSSON. Sthm. Vetenskapl. och litter. verk. 1418 s. Kr. 42.50. (SvJT 1941 s. 922.)
Hedenius, Ingemar, Om rätt och moral.Sthm. Tiden. 176 s. Kr. 2.75. —Tidens skriftserie. 3. (SvJT 1942 s. 231 och 235.)
von Ihering, Rudolf, Striden för rätten. Övers. med förord av NILS  STJERNBERG. Sthm. Natur och kultur.83 s. Kr. 3.25. (SvJT 1941 s. 918.)
Justitiematrikel 1941. Utg. av ARTHUR GULLBERG, ERIK ALEXANDERSON och GUDMUND SILFVERSTOLPE. Sthm. Hasse W. Tullberg. 644 s. Kr. 28.00. (SvJT 1942 s. 323.)
Lundstedt, Vilhelm, När klubban föll i riksdagen. Mina uttalanden dikterade av omsorg om rättrådighet i samhällsförvaltningen. Upps. Almqvist & Wiksell. 123 s. Kr. 2.00.
Samhällsvetenskapliga problem. Sex föreläsningar utg. av Statsvetenskapliga intresseföreningen i Lund. Lund. Gleerup. 165 s.,1 bil. Kr. 4.00.
Svensk lag och rätt. Av IVAR AGGE, KARL BENCKERT, GÖSTA EBERSTEIN, ÅKE HASSLER, NILS HERLITZ och HÅKAN NIAL. Sthm. Koop. förb. 141 s. Kr. 3.75.

 

RÄTTSHISTORIA.

Hägerström, Axel, Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen römischen Rechtsanschauung.2. Über die Verbalobligation. Upps. Almqvist & Wiksell. 503 s. Kr.30.00. — Skrifter utg. av Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. 35.
Kammarkollegiets historiaSthm. Marcus. 479 s. Kr. 10.00. (SvJT 1942 s. 405.)
Lindberg, Folke, Fogde, råd och menighet. Några drag i den svenska stadsförfattningens utveckling under medeltiden och 1500-talet. Sthm. Nord.bokh. 34 s. Kr. 1.00.
Uppländska häradsrättsdomböcker från 1500-talet jämte inledning, ort- och personregister utg. . . . genom NILS EDLING. Upps. Almqvist & Wiksell. 281 s. Kr. 10.00. — Uppländskadomböcker utg. av Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala.5. (SvJT 1941 s. 482.)

 

PRIVATRÄTT.

Barre, Birger, Reklamalsters rättsskydd. En utredning rörande litterära, konstnärliga och fotografiska produkter. Sthm. Nord. bokh. 51 s. Kr. 2.00. — Svenska reklamförbundets skrifter. 1.
Belfrage, Kurt, Svensk handelsrätt i sammandrag för handelsskolor och menige man. 12. uppl. Sthm.

 

1 Förteckningen åsyftar icke fullständighet. Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl. (för dessa, se Årsbibliografi över Sveriges off. publ. utg. av Riksdagsbiblioteket samt SvJT 1942 s. 249) ävensom icke kommenterade lageditioner, tidskrifter och tidskriftsuppsatser.

IVAR AGGE. 415Fahlcrantz & Gumaelius. 338 s.Kr. 5.75. — Allmännyttiga handböcker. 4.
Cederberg, Lauri, Om revision enligt finsk aktiebolagsrätt. Sthm. Fritze. 179 s. Kr. 8.50.
Hellqvist, Hugo, Ersättning för sveda och värk samt framtida men enligt rättspraxis. Sthm. 147 s. Kr. 5.00.— Trafikförsäkringsföreningens publ.4. (SvJT 1941 s. 800.)
von Konow, Ulf, Författares och tonsättares rätt enligt gällande lagstiftning. Kommenterande utredning . . .Sthm. Natur och kultur. 184 s.Kr. 4.50. (SvJT 1942 s. 318.)
Lagen om nyttjanderätt till fast egendom av den 14 juni 1907 m. fl. författningar. Med förklarande anm. utg. av S. SKARSTEDT och SEVE EKBERG. (Nya Jordabalken.) 3. uppl. Sthm. Norstedt. 546 s. Kr. 12.00. (SvJT 1942 s. 40.)
Malm, Fr., Målet angående leverans av bygdekraft från Trollhätte kraftverk . . . jämte några reflexioner med anledning av detta mål. Sthm. Fritzes bokh. 21 s. Kr. 1.50. — Sv. vattenkraftsföreningens publ. 341.
Rodhe, Knut, Om fastighetsindelningenoch dess betydelse. Akad. avh. Upps.Lundequistska bokh. 365 s. Kr. 12.00.
Unden, Östen, Svensk sakrätt. 2. Fastegendom. Senare avd. Lund. Gleerup. S. 254—564. Kr. 9.50. (SvJT1942 s. 117.)
Walin, Gösta, Nya bestämmelser om förmynderskap m. m. En redogörelse för 1940 års ändringar jämte fullständiga författningar och rättsfall. Sthm. Norstedt. 123 s. Kr. 2.75.(SvJT 1941 s. 802.)

 

STRAFFRÄTT.

Agge, Ivar, Bidrag till läran om förfalskningsbrotten, företrädesvis enligt gällande svensk rätt. Sthm. Nord.bokh. 262 s. Kr. 9.00. (SvJT 1941 s. 872.)
Burt, Cyril, Den unge brottslingen.Övers. Sthm. Natur och kultur. 419 s. Kr. 8.75. (SvJT 1942 s. 413.)
Stjernberg, Nils, Supplement till andraupplagan av kommentar till strafflagen kap. 17—18. Upps. Almqvist & Wiksell. 24 s. Kr. 1.50.
Undersökning av ligabrottsligheten. Utg. av Centralförbundet för socialt arbete. Sthm. Koop. förb. 125 s., 1 bil.Kr. 2.75. (SvJT 1941 s. 938.)

 

PROCESSRATT.

Ekelöf, Per Olof, Förutsättningarna förändring av talan i tvistemål. Upps. Lundequistska bokh. 43 s. Kr.1.50. — Uppsala universitets årsskrift. 1941: 3. (SvJT 1942 s. 321.)
Hjertquist, Oskar, Processreform på nationell grund. Ett inlägg. Sthm.Norstedt. 40 s. Kr. 1.00. (SvJT 1941 s. 915.)
Lundberg, Alarik, Handledning för exekutorer och stämningsmän. Sthm. Realtryck. 224 s. Kr. 6.00. (SvJT 1941 s. 922.)
Olivecrona, Karl, Förfarandet vid exekutiv försäljning av fast egendom.2. revid. uppl. Lund. Sundqvist & Edmond. 191 s. Kr. 7.50.

 

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT(INKL. FINANSRÄTT).

Boëthius, Gösta, De nya skatteförfattningarna (gällande fr. o. m. 1941) jämte viktigare prejudikat 1939—40. Suppl. till Våra skatter. D. 3. Sthm. Geber. 57 s. Kr. 2.00.
Boëthius, Gösta. Våra skatter. Krigskonjunkturskatten år 1941. Skatteförfattning med kommentar. Sthm. Geber. 132 s. Kr. 3.75.
Brusewitz, Axel, Studier över riksdagen och utrikespolitiken. 3. Upps. Almqvist & Wiksell. 155 s. Kr. 3.50. —Skrifter utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala. 13.
Croneborg, Otto, Om gravrätt. Kyrkorättslig studie. Sthm. Diakonistyr. 204 s. Kr. 4.75. (SvJT 1942 s. 133.)
Fahlbeck, Erik, Förvaltningsrättsligastudier. 2. Sthm. Hæggström. 201 s.Kr. 3.75. (SvJT 1942 s. 133.)
Från Centrala omsättningsskattenämndens verksamhet. Sthm. Nord.bokh. 182 s. Kr. 1.00.
Holmström, Nils, Semesterlagen. Kommenterande redogörelse ... 4. uppl. Sthm. Fritzes bokh. 182 s. Kr. 3.50.
Höjer, Karl J., En svensk medborgares trygghet mot nöd. Fattigvård och socialförsäkring. 2. uppl. Sthm.Norstedt. 229 s. Kr. 4.50.

416 IVAR AGGE.Lagstiftningen om polisväsendet m. m. Med kommentarer, rättsfall och hänvisningar jämte sakregister. Handbok för polismän och polisdistrikt m. fl.Utg. av ERIK SJÖHOLM. Sthm. Norstedt. 634 s. Kr. 8.75. (SvJT 1942 s. 413.)
Malmgren, Robert, Sveriges författning. En lärobok i svensk statsrätt. 2:H. 4. Sthm. Nord. bokh. s. 201—398. Kr. 6.00. (SvJT 1942 s. 327.)
Molin, A., Svensk arbetslagstiftning. 4. uppl. Sthm. 610 s. Kr. 5.00.
Rybeck, Ebbe, Några synpunkter angående krigskonjunkturbeskattning av rörelseinkomst. Under medverkan av ERNST ANNELL. Sthm. Nord. bokh.12 s. Kr. 0.40.
Sivert, E. D., Om eftergift av krigskonjunkturskatt. Sthm. Nord. bokh. 12 s. Kr. 1.50. — Sveriges industriförbunds publ. 31.
Thulin, Olof, 1941 års tryckfrihetslagstiftning. Jämte lagtexter. Sthm.Nord. bokh. 107 s. Kr. 2.50.
Welinder, Carsten, Företagens inkomstbeskattning. Lund. Gleerup. 204 s.Kr. 8.00. — Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen. 27.
1809 års regeringsform.
Några aktstycken belysande dess tillkomst. Till professor Georg Andréns 50-årsdag den 10 december 1940 samlade och utg. av GUNNAR WALDNER. Gbg. Rundqvist. 234 s. Kr. 5.50.
1941 års krigskonjunkturskatt beträffande jordbruk och skogsbruk. Författningstext och kommentar . . . utg. av CARL W. U. KUYLENSTIERNA och ERIC ROSENQVIST. Sthm. Tiden. 112 s. Kr. 2.50.
1941 års krigskonjunkturskatt beträffande rörelse m. m.Författningstext och kommentar utgav CARL W. U. KUYLENSTIERNA och ERIC ROSENQVIST. Sthm. Tiden. 203 s. Kr. 4.50.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

Gihl, Torsten, Folkrätt under krig och neutralitet. Sthm. Koop. förb.122 s. Kr. 3.50. — Skrifter utg. av Utrikespolitiska institutet. 1.
Lemkin, Raphaël, Valutareglering och clearing. Bearb. efter författarens föreläsningar vid Stockholms högskola hösten 1940. Sthm. Norstedt. 170 s. Kr. 6.00 (SvJT 1942 s. 340.)