Förslag om snabbare renovationsförfarande. De stora förstörelserisker, som det moderna kriget visat sig medföra, ha aktualiserat frågan om ändrade renovationsbestämmelser. Om renovationerna insändas i raskare takt än förut, ökas uppenbarligen utsikterna för att handlingarnas innehåll skall bli bevarat, även om exempelvis ett underrättsarkiv förstöres genom bombnedslag. Med anledning härav har inom justitiedepartementet utarbetats en P. M. angående snabbare renovationsförfarande m. m. (Justitiedepartementets promemorior 1942:2), vilken efter inhämtade yttranden lagts till grund fören prop. i ämnet, nr 268, till årets riksdag.
    Enligt de författningsutkast, som äro fogade vid promemorian, skall renoverat exemplar av dombok, jorddelningsprotokoll och akter i vattenmål insändas till hovrätten för varje kalenderkvartal inom sex veckor efter kvartalets utgång. Samma tidsbestämmelser föreslås för häradsrätternas äktenskapsförords- och bouppteckningsprotokoll. Från rådhusrätterna insändas dessa protokoll redan nu för varje månad. Förmynderskapsprotokollet skall enligt förslaget icke vidare renoveras. Renovationsskyldigheten skall vid häradsrättåvila domhavanden och vid rådhusrätt protokollföraren.
    För renovationer i inskrivningsärenden föreslås, att de regler, som för närvarande gälla i stad, skola införas på landet. Renovationerna skola alltså även där insändas månadsvis med en frist om en månad, och insändandet skall jämväl på landet ombesörjas av inskrivningsdomaren.
    Slutligen föreslås bl. a., att vissa föråldrade renovationsbestämmelser skola upphävas.

 

H. Z.