Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedan nämnda dagar behandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    13 maj: nr 37 med förslag till lag om preskription av rätt till medel som innestå hos offentlig myndighet (just.dep., utl. 33), bifallen;
    nr 144 med förslag till lag om ändring i vissa delar av ecklesiastik boställsordning d. 30 aug. 1932 m. m. (eckl.dep., utl. 37), bifallen med vissa ändringar;
    nr 172 med förslag till lag om straff för överträdelser av vissa ransoneringsförfattningar m. m. (folkhush.dep., utl. 38), bifallen med viss ändring;
    20 maj: nr 127 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar (just.dep., utl. 41), bifallen;
    nr 204 med förslag till lag med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för rikets försvar eller folkförsörjningen m. m. (just.dep., utl. 43), bifallen;
    nr 257 med förslag till lag om ändring i lagen d. 29 maj 1931 med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens (just. dep., jfr SvJT 1942 s. 342, utl. 44), bifallen;
    30 maj: nr 163 med förslag till lag om ändrad lydelse av 13 § lagen d. 27 juni 1924 ang. införande av lagen om förmynderskap (just.dep., utl. 45), bifallen;
    nr 205 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 4 juni 1886 ang. ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål (just.dep., utl. 46), bifallen med viss ändring;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    22 april: nr 107 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 11 juni 1937 om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgörande personer m. m. (soc.dep., utl. 17), bifallen;
    nr 183 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 21 juni 1940 om skyldighet att bortföra varuförråd m. m. (folkhush.dep., utl. 18), bifallen;

446 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    nr 123 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 18 april 1935 med vissa bestämmelser om arbetsförmedling (soc.dep., utl. 21), bifallen; 13 maj: nr 8 med förslag till lag om fornminnen m. m. (just.dep, utl.23), bifallen med vissa ändringar;
    nr 162 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 12 maj 1917 om expropriation m. m. (just.dep., utl. 24), bifallen med viss ändring;
    nr 173 med förslag till lag om ändring i vissa delar av allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939 samt om fortsatt giltighet av lagen (folkhush.dep., utl. 25), bifallen;
    nr 197 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 § förordningen d. 19 dec. 1941 ang. dyrtidstillägg åt vissa livräntetagare enligt lagenom försäkring för olycksfall i arbete m. m. (soc. dep., utl. 26), bifallen;
    20 maj: nr 222 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 5 §§ lagen d. 20 juni 1918 ang. åtgärder mot utbredning av könssjukdomar (soc.dep., utl. 31), bifallen.
    Riksdagen har vidare beslutat följande skrivelser till K. M:t.
    Efter utlåtande av första lagutskottet har riksdagen anhållit:
    om utredning ang. en mera enhetlig, fullständig och i övrigt ur rättssäkerhetens synpunkt tillfredsställande lagstiftning ang. förfarandet hos förvaltningsdomstolar och hos övriga förvaltningsmyndigheter, då de avgörafrågor som angå enskild rätt (utl. 34);
    om utredning rörande skärpning av straffen för upprepade förseelser mot alkohollagstiftningen och mot förordningen ang. försäljning av vissa alkoholfria och därmed jämförliga drycker (utl. 40);
    om utarbetande och framläggande för innevarande riksdag av förslag om en provisorisk förlängning av skyddstiden för sådana litterära verk som tillkommit före d. 1 jan. 1920 (utl. 47, jfr nästa sida).
    Efter utlåtande av andra lagutskottet har riksdagen anhållit:
    om utredning av frågan, om och i vad mån sådana smittsamma sjukdomar, som kunna överföras från djur till människor, böra inbegripas under lagen om försäkring för vissa yrkessjukdomar (utl. 16);
    om utredning ang. förenkling av förfarandet vid åsättande av registerbeteckningar å fastigheter i stad (utl. 19);
    om utredning och förslag ang. lagstiftning om expropriation av mark förstärkande av ofullständiga jordbruk samt om utredning av frågan om förköpsrätt till jord för samma ändamål (utl. 28);
    om utredning av frågan om vidgad möjlighet för säsongarbetare att erhålla lagstadgad semesterrätt (utl. 29);
    om utredning ang. betalningsskyldigheten för vård och underhåll å sjukvårdsinrättningar här i riket av epidemiskt sjuka vilka insjuknat utom riket (utl. 30).
    På hemställan av andra lagutskottet med anledning av motioner (utl. 27) har riksdagen för sin del d. 13 maj antagit förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § 2 mom. sjöarbetstidslagen d. 30 sept. 1938.

 

I. S.