Personligt forum i brottmål. Behörig domstol i brottmål är den rätt, inom vars domkrets brottet timat. Vid bestämmandet av denna i 10 kap. 21 § rättegångsbalken upptagna forumregel har den avgörande synpunkten varit, att den domstol skall anlitas, vid vilken utredningen lättast kan förebringas. För särskilda fall är emellertid denna synpunkt av underordnad betydelse, och samtidigt kunna lämplighetsskäl tala för att rannsakningen rörande brottet förlägges till annan domstol än gärningsortens. Av dylika skäl har medgivits undantag från den allmänna forumregeln för det fall, att svaranden begått brott inom olika domstolars domvärjo. Enligt stadgande i en särskild lag av den 22 februari 1924 (ändrad den 15 mars 1935) äger varje domstol, som är behörig i fråga om något av brotten, jämväl upptaga de övriga, så-

PERSONLIGT FORUM I BROTTMÅL. 453vida det kan ske utan men för utredningens fullständighet och eljestfinnes lämpligt. Även i andra fall än dem som regleras i nyssnämnda lag synes emellertid behov av undantagsstadgande föreligga.
    Om en person, som är bosatt och har anställning i Malmö, skall åtalas för ett under tidigare vistelse i Luleå begånget brott, måste enligt gällande forumbestämmelse rannsakningen om brottet äga rum vid rådhusrätten i Luleå, även om genom gärningsmannens erkännandeoch annorledes fullständig utredning om brottet föreligger. Konsekvenserna härav ha blivit särskilt ogynnsamma för det fall, att svaranden saknar medel för resa till Luleå. På grund av utevaro från rätten drabbas svaranden av bötes- och vitespåföljder, och betydande kostnader måste förskjutas av allmänna medel för svarandens hämtning till rätten. Kostnaderna för svarandens återresa till hemorten innebära ett ytterligare problem, som i bästa fall löses genom en hänvändelse till fattigvårdsmyndighet men även kan tänkas driva svaranden till att begå nya brott. Det har verkligen inträffat att svaranden till följd av resa till ett avlägset forum delicti gått förlustig sin med möda förvärvade arbetsanställning.
    Beträffande de fall, som avses åskådliggjorda genom det konstruerade exemplet, synes till stöd för ett avsteg från den allmänna forumregeln kunna åberopas i huvudsak samma skäl som föranlett stadgandet i 1924 års lag. Därest i det anförda exemplet svaranden jämväl i Malmö gjort sig skyldig till brottsligt förfarande, skulle hinder icke mött för att vid rådhusrätten i Malmö anställa åtal jämväl fördet i Luleå begångna brottet. I betraktande härav synes den omständigheten, att endast ett i Luleå förövat brott föreligger, icke böra få utgöra ett absolut hinder för en av lämplighetsskäl väl motiverad avvikelse från den allmänna forumregeln.
    Processkommissionen har i sitt år 1926 avgivna betänkande angående rättegångsväsendets ombildning beträffande forum i brottmål, med bibehållande av gällande huvudregel, förordat en undantagsbestämmelse av innehåll att för särskilda fall åtal skulle få anställas vid den rätt, där gärningsmannen har sitt hemvist eller där han gripits eller eljest uppehåller sig. I processlagberedningens förslag till rättegångsbalk, vilket genom kungl. proposition förelagts årets riksdag, harnu gällande huvudstadgande om laga domstol i brottmål bibehållits. Förslaget innehåller däremot ej någon motsvarighet till nyssnämnda undantagsstadgande, vilket bland annat med hänsyn till vad ovan framhållits skulle ha varit önskvärt.1

 

Daniel Bergström.

1 Det i denna artikel framförda önskemålet har vunnit beaktande i riksdagens första särskilda utskotts utlåtande över förslaget till ny rättegångsbalk. Red.