Skyddskonsulentorganisationen. Såsom redan meddelats i SvJT (1942 s. 277), har riksdagen efter förslag av K. M:t anslagit medel till anställande av fyra skyddskonsulenter. Den 15 maj 1942 ha utfärdats kungl. kungörelse angående rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt m. m. och instruktion för statens skyddskonsulenter (SFS nr 280 och 281). Konsulenterna få till uppgift att taga befattning med övervakning, tillsyn och annan verksamhet beträffande villkorligt dömda och villkorligt frigivna. Då konsulent därtill anlitas, skall han, i den mån det kan ske utan att övriga tjänsteåligganden eftersättas, taga befattning med eftervård jämväl åt andra från fångvårdsanstalt frigivna än villkorligt frigivna även som åt personer, som utskrivits från anstalt för verkställighet av tvångsuppfostran, ungdomsfängelse, förvaring eller internering. Konsulenternas stationeringsorter bliva Stockholm, Kristianstad, Borås och Sundsvall. Första konsulentdistriktet skall omfatta: Stockholms stad samt Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län; andra distriktet: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län; tredje distriktet: Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Örebro län; samt fjärde distriktet: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Det förutses, att fångvårdsstyrelsen, jämlikt bemyndigande av K. M:t, helt eller delvis befriar konsulenterna från deras tjänsteåligganden beträffande vissa delar av deras distrikt, där hjälpverksamhet för villkorligt dömda och villkorligt frigivna redan finnes nöjaktigt ordnad. Fångvårdsstyrelsen lär komma att på detta sätt undantaga Stockholm och Göteborg samt Kopparbergs län. Organisationen beräknas kunna börja arbeta d. 1 aug. 1942. Fångvårdsstyrelsen har kungjort tjänsterna lediga; ansökningstiden utgår d. 28 juni 1942.

 

I. S.

 

    Arvodesreglering för domsagonotarierna. Riksdagen har numera bifallit K. M:ts i propositionen nr 94 framlagda förslag om arvodesreglering för de statsavlönade domsagonotarierna (jfr SvJT 1942 s. 278). Fr. o. m. 1 juli 1942 kommer alltså arvodet att för förste notarie utgöra i domsaga under hovrätten för Övre Norrland och i Härjedalens domsaga 3,000 kr.

484 NOTISER.samt i annan domsaga 2,700 kr. I fråga om andre notarie blir arvodet i motsvarande fall 2,200 kr. resp. 2,000 kr.

 

C. G. B.