Ur Svensk författningssamling.
    263. Lag 29 maj 1942 om preskription av rätt till medel som innestå hos offentlig myndighet.
    264. Lag 29 maj 1942 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 22 juni 1911 (nr 55 s. 1) om ekonomiska föreningar.
    280. KK 15 maj 1942 ang. rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt m. m. (jfr SvJT 1942 s. 483).

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 555    281. Kinstr. 15 maj 1942 för statens skyddskonsulenter.
    299. Lag 5 juni 1942 ang. ändrad lydelse av 2 § 14:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt.
    301. KK 5 juni 1942 om skyldighet för domstol att till central kristidsmyndighet översända vissa utslag.
    302. Lag 5 juni 1942 om straff för överträdelser av vissa ransoneringsförfattningar.
    303. KK 5 juni 1942 med förordnande enligt 1 § lagen d. 5 juni 1942 (nr 302) om straff för överträdelser av vissa ransoneringsförfattningar.
    307. KK 5 juni 1942 ang. straff i vissa fall för vårdslöshet vid omhänderhavande av ransonerade varor eller av inköpsbevis för sådana varor.
    308. KK 5 juni 1942 ang. särskilda påföljder vid överträdelser av vissa ransoneringsförfattningar.
    314. KK 29 maj 1942 med föreskrifter rörande tillämpningen av lagen d. 13mars 1942 (nr 117) med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka.
    317. KK 5 juni 1942 om fortsatt tillämpning i fråga om svenska medborgare av lagen d. 1 nov. 1940 (nr 924) med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m.
    334. KK 5 juni 1942 om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ kung. d. 26 maj 1933 (nr 310) ang. å domsagas kansli anställda rättsbildade biträdens avlöningsförhållanden m. m.
    335. Lag 12 juni 1942 om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar.
    339. KK 5 juni 1942 ang. ändring i vissa delar av allmänna resereglementet d. 27 juni 1929 (nr 210).
    350. Lag 12 juni 1942 om fornminnen.
    351. Lag 12 juni 1942 ang. ändring i lagen d. 22 april 1938 (nr 121) om hittegods.
    352. Lag 12 juni 1942 ang. ändrad lydelse av 10 kap. 11 § och 19 kap. 1 § lagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet.
    353. Lag 12 juni 1942 ang. ändrad lydelse av 5 kap. 8 a § lagen d. 12 maj 1917 (nr 269) om fastighetsbildning i stad.
    354. Lag 12 juni 1942 om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader.
    355. Lag 12 juni 1942 om ändrad lydelse av 3 § lagen d. 25 juni 1909 (nr 56 s. 1) ang. naturminnesmärkens fredande.
    356. Lag 12 juni 1942 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation.
    357. Lag 12 juni 1942 om ändrad lydelse av 13 § lagen d. 27 juni 1924 (nr 321) ang. införande av lagen om förmynderskap.
    359. Lag 12 juni 1942 om ändrad lydelse av 2 och 5 §§ lagen d. 20 juni 1918 (nr 460) ang. åtgärder mot utbredning av könssjukdomar.
    365. Lag 12 juni 1942 om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 4 juni 1886 (nr 44 s. 1) ang. ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål (jfr SvJT 1942 s. 437).
    367. Lag 12 juni 1942 om ändrad lydelse av 20, 21, 23 och 30 §§ lagen d. 23 okt. 1914 (nr 325) om krigsdomstolar och rättegången därstädes (jfr SvJT 1942 s. 550).
    368. KK 12 juni 1942 om ändrad lydelse av 5 § kung. d. 26 april 1940 (nr 260) ang. fältkrigsrätter.
    378. Lag 12 juni 1942 om ändring i vissa delar av strafflagen (jfr SvJT 1942 s. 427).
    379. Lag 12 juni 1942 om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten.
    380. Lag 12 juni 1942 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 17 okt. 1900 (nr 82 s. 1) om straffregister.
    393. Lag 19 juni 1942 om ändrad lydelse av 2 kap. 6 § och 6 kap. 5 § rättegångsbalken.

556 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    394. Lag 19 juni 1942 om ändrad lydelse av 11 kap. 73 § vattenlagen.
    395. Lag 19 juni 1942 om ändring i vissa delar av förordn. d. 16 juni 1875 (nr 42 s. 35) ang. särskilda protokoll över lagfarter, inteckningar och andra ärenden.
    396. Lag 19 juni 1942 om ändrad lydelse av 21 kap. 36 § lagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet.
    397. KK 19 juni 1942 ang. renovation av allmän underrätts dombok och ägodelningsrätts protokoll.
    398. KK 19 juni 1942 om ändrad lydelse av 12 § kung. d. 22 juni 1932 (nr 282) med föreskrifter ang. tillämpningen av lagen d. 3 juni 1932 (nr 171) om inteckning i jordbruksinventarier.
    399. KK 19 juni 1942 om upphävande av kung. d. 30 juni 1934 (nr 438) ang. avlämnande av vissa uppgifter om erlagd arvs- och gåvoskatt.
    421. KK 12 juni 1942 om efterlysning av vissa underhållsskyldiga.
    429. Lag 19 juni 1942 om hyresreglering m. m.
    430. Lag 19 juni 1942 om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.
    438. KInstr. 30 juni 1942 för krigsdomare, auditörer och krigsfiskaler.
    440. KK 30 juni 1942 om skyldighet för domstol att till statens skyddskonsulent sända avskrift av utslag ang. villkorlig straffdom m. m.
    442. KK 30 juni 1942 ang. tillägg till instr. d. 20 juni 1924 (nr 266) för förundersökare jämlikt lagen d. 28 juni 1918 (nr 531) ang. villkorlig straffdom och lagen d. 6 juni 1924 (nr 206) innefattande bestämmelser om förfarandet i brottmål rörande vissa minderåriga.
    443. KK 30 juni 1942 ang. tillägg till instr. d. 28 juni 1918 (nr 536) för övervakare över villkorligt dömda.
    444. KK 30 juni 1942 ang. tillägg till instr. d. 12 april 1907 (nr 14 s. 1) för tillsyningsmän över villkorligt frigivna.
    457. Lag 30 juni 1942 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 24 mars 1938 (nr 96) om understödsföreningar.
    459. Prisregleringslag 30 juni 1942.
    462. KF 30 juni 1942 om ändring i vissa delar av förordn. d. 19 nov. 1914 (nr 383) ang. stämpelavgiften.
    479. Lag 30 juni 1942 om fortsatt giltighet av lagen d. 21 juni 1940 (nr 647) med vissa tillfälliga bestämmelser ang. panträtt enligt lagen d. 20 juni 1924 (nr 298) om viss panträtt i spannmål.
    480. Lag 30 juni 1942 med vissa tillfälliga bestämmelser ang. panträtt enligt lagen om viss panträtt i spånadslin och hampa.
    496. KK 19 juni 1942 med tilläggsbestämmelser till allmänna resereglementet.
    505. Lag 30 juni 1942 om viss panträtt i spånadslin och hampa.
    507. KK 30 juni 1942 om ändrad lydelse av 2 § stadgan d. 26 maj 1933 (nr 309) med vissa föreskrifter ang. domsagornas förvaltning (domsagostadgan).
    509. Lag 30 juni 1942 ang. ändrad lydelse av 2 § 9:o), 11:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt.
    510. Lag 30 juni 1942 om tillfällig förlängning av skyddstid för litteräraverk (jfr SvJT 1942 s. 447).
    513. Lag 30 juni 1942 om ändrad lydelse av 24 § 2 mom. förordn. d. 16 juni 1875 (nr 42 s. 12) ang. inteckning i fast egendom.
    515. Lag 30 juni 1942 om åtgärder mot vanhävd av jordbruk.
    550. Lag 30 juni 1942 med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för rikets försvar eller folkförsörjningen m. m.
    551. Lag 30 juni 1942 om ändrad lydelse av 23 § lagen d. 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.
    583. Rekvisitionslag 30 juni 1942.
    584. Beredskapsförfogandelag 30 juni 1942.
    658. Lag 18 juli 1942 om bestridande av kostnaderna för domsagas kansli (jfr SvJT 1942 s. 550).

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 557    659. Lag 18 juli 1942 ang. ändrad lydelse av 3 och 5 §§ lagen d. 17 juni 1932 (nr 263) om stads och landsbygds förenande i judiciellt avseende (jfr SvJT 1942 s. 550).
    664. KCirk 18 juli 1942 till domstolarna i riket rörande adoption av finska barn (jfr SvJT 1942 s. 551).
    702. KK 18 juli 1942 ang. skyldighet för domstolar m. fl. att meddela uppgifter rörande befattningshavare och förutvarande befattningshavare i statens tjänst m. fl. i vissa mål och ärenden.
    711. Lag 30 juni 1942 ang. tillägg till lagen d. 19 mars 1937 (nr 80) om upphävande av vissa åklagares rätt till andel i böter m. m.
    724. Lag 18 juli 1942 om ändrad lydelse av 128 § strafflagen för krigsmakten.
    740. Rättegångsbalk 18 juli 1942.

 

I. S.