Axel Carlson avled i Stockholm 19 juni 1942. Han föddes 1859. Efter juridisk examen och tingstjänstgöring tjänstgjorde han i tio år vid Stockholms rådhusrätt. Han övergick sedermera till advokatverksamhet i Stockholm och vann stort anseende såsom framgångsrik brottmålsadvokat. Redan 1898 fäste han allmänhetens uppmärksamhet vid sig genom att i Nizza med framgång försvara en för mord anklagad svensk. Sin största ryktbarhet vann han, då han i målet om Hammarbymordet lyckades genom alibibevisning få italienarna Valente och Jaconelli frikända ehuru de tidigare erkänt sig skyldiga. Till belöning blev han italiensk hedersborgare och kommendör av italienska kronorden. I målet om Östmarksmordet, för vilket en man dömts till livstids straffarbete (1912), utverkade han resning och att saken lämnades åt framtiden (1916). År 1918 uppträdde han inför revolutionstribunalet i Ryssland till försvar för en svensk tjänsteflicka och lyckades få henne förklarad strafflös såsom otillräknelig samt föra henne hem till Sverige.

 

    Nils Trotting avled 11 juli 1942. Han var född i Ljungby, Kalmar län, 1893. Han avlade studentex. i Västervik 1912 och jur. kand. ex. i Lund 1924. Efter att ha suttit ting och tjänstgjort i rådhusrätten i Kalmar samt vid Söderbygdens vattendomstol blev han 1929 biträdande jurist å Jönköpings juridiska byrås avdelningskontor i Jönköping. Han blev sedermera chef för kontoret. 1932 blev han led. av Sveriges advokatsamfund, och 1939 blev han stadsfullmäktig i Jönköping.

 

    Ernst Tage Dahlström avled 5 aug. 1942. Han föddes i Malmö 1865, avlade mogenhetsex. i Lund 1887 och hovrättsex. där 1893. Efter domsagotjänstgöring började han 1901 advokatverksamhet i Katrineholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1898. Är 1895 blev han vice auditör vid Vendes trängbataljon. Han mottog ett stort antal kommunala uppdrag i Katrineholm.

 

    Carl Axel Ryding avled 10 aug. 1942. Född i Vänersborg 1878, avlade han mogenhetsex. i Karlstad 1896 samt jur. u. kand. ex. i Uppsala 1902. Efter tingssittning började han tjänstgöra vid Göteborgs rådhusrätt, varest han blev tredje rådhuskanslist 1909, polisnotarie 1911 och assessor 1917.

 

    Joel Svensson avled i Laholm 14 aug. 1942. Han var född i Hishult, Hallands län, 1900, blev student i Hälsingborg 1921 och avlade jur. kand. ex. i Lund 1926. Efter tingstjänstgöring började han advokatverksamhet i Båstad. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1934.

 

    Johan Emil Schartau avled 20 aug. 1942. Född i Skultuna, Västmanlands län, 1870, avlade han mogenhetsex. i Västerås 1887 och hovrättsex. i Uppsala 1892. Efter att ha suttit ting började han tjänstgöra i Skånska hov-

DÖDSFALL. 571rätten 1897 och blev där t. f. fiskal 1898, adjungerad ledamot 1899 och assessor 1902. Han tjänstgjorde därefter i Nedre justitierevisionen och blev konstituerad rev.-sekr. 1907. S. å. blev han hovrättsråd i Skånska hovrätten,varest han därefter tjänstgjorde till dess han avgick med pension 1939. De båda sista åren var han tidvis t. f. president. Åren 1911—1913 biträdde han tidvis inom jordbruksdep. med förslag till ny jakträttslagstiftning. Han var led. av drätselkammaren och stadsfullmäktige i Kristianstad 1906—1916.