Lagförslag till 1942 års riksdag. Enligt vad red. inhämtat, kunna bl. a. följande förslag väntas komma att föreläggas 1942 års riksdag (vissa hava, när detta läses, redan framlagts). Såsom meddelats i pressen, kommer förslaget till ny rättegångsbalk att föreläggas riksdagen. Vidare kommer lagförslaget om förmögenhetsbrotten och det därmed sammanförda förslaget om straff för försök till brott att framläggas. På straffrättens område vän-

62 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.tas ytterligare ett förslag till revision av 8 kap. SL och förslag till lag om kastrering. Förslag till lag om fornminnen, till lagstiftning om ökat rättsskydd för beteckningar på affärsföretag, varor, auktorrättsliga verk m. m. samt till lag med vissa bestämmelser angående uppfinningar av betydelse förförsvaret eller folkförsörjningen äro även att emotse. Vidare torde komma att framläggas förslag till utvidgad lagstiftning rörande stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara ävensom tilländrade bestämmelser om fältkrigsrätternas organisation. Frågan angående omorganisation av domsagoförvaltningen och lönereglering för denna har upptagits till behandling för att om möjligt framläggas för årets riksdag. I samband därmed står en reglering av tingshusbyggnadsskyldigheten.