R. EILARD. Lagen om införsel i avlöning, pension eller livränta. Sthm 1942. Hebo. 168 s. Inb. kr. 7.50.

 

    I detta arbete har stadsfogde Eilard i Borås lämnat en ingående redogörelse för 1917 års införsellagstiftning. Arbetet upptager lagtext, motiv och rättsfall samt en närmare kommentar till de särskilda bestämmelserna. Genom en mängd exempel, hämtade från det praktiska livet, belyses på ett förtjänstfullt sätt lagstiftningens innebörd.
    Förutom själva lagkommentaren innehåller boken åtskilligt annat värdefullt material såsom ett flertal formulär. Ett överskådligt sakregister underlättar begagnandet.

624 LITTERATURNOTISER.    Eilards arbete är en utmärkt handbok för utmätningsmän, barnavårdsmän och över huvud taget för envar som vill taga närmare kännedom om detta viktiga avsnitt av vår exekutiva lagstiftning.
    Den gällande införsellagstiftningen är i olika hänseenden mindre tillfredsställande. En allmän översyn av densamma framstår därför såsom påkallad. En dylik översyn har igångsatts inom justitiedepartementet.

 

G. D:son.