TORE STRÖMBERG. P. M. för bouppteckningsförrättare. Malmö 1942. Gleerup. 65 s. Inb. kr. 2.50.

 

    Det är som bekant mycket vanligt, att bouppteckning förrättas utan biträde av jurist; såväl i städerna som på landsbygden finnas många icke rättsbildade personer, som mer eller mindre yrkesmässigt upprätta bouppteckningar och jämväl i övrigt ombesörja boutredning. Föreliggande arbete är enligt författarens förord i främsta rummet avsett att vara till tjänst för dem, som icke äro »fullärda jurister», men det kan säkerligen också vara till stor nytta förden senare kategorien av bouppteckningsförrättare. Promemorian utgör en översiktlig sammanställning av de flesta lagbestämmelser, som komma i tilllämpning vid upprättande av dödsbouppteckning, och redogör för kallelse tillbouppteckning, vilka som äro dödsbodelägare, frånvarande delägares representation, vad som är kvarlåtenskap, verkan av gåvor, testamente och äktenskapsförord, uttagande av arvsskatt m. m. Eftersom dessa bestämmelser återfinnas på en mängd ställen, huvudsakligen i den omfattande arvs- och familjerättsliga lagstiftning, som tillkommit under de senaste decennierna, är promemorian ägnad att fästa uppmärksamheten på vad förrättaren har att iakttaga och underlättar även för den mer förfarne återfinnandet av de spridda föreskrifterna.
    I den begränsade uppgift författaren åtagit sig har det i allmänhet icke ingått att göra några kommentarer till de återgivna lagrummen, men författaren anknyter till desamma åtskilliga praktiska anvisningar. I stort sett finns ingen erinran att göra vare sig mot referaten av rättsreglerna eller dessa anvisningar, varför arbetet kan sägas väl fylla det därmed avsedda syftet.

 

B. A.

 

 

STANG-SOLEM. AV kontraktsrettens spesielle del. Gave, kjøp, avbetalingskjøp, bytte. Professor FREDRIK STANGS forelesninger. Utgitt av ERIK SOLEM.Oslo 1942. Aschehoug. 279 s. Kr. 20.25.

 

    Höyesterettsdommer Erik Solem hade av prof. Stang ombetts att genomgå en del av hans föreläsningar för publicering till studenternas bruk. Det hade varit meningen att åstadkomma ett samarbete mellan författare och utgivare. Stangs sjukdom och död hindrade detta. Solem har nu inarbetat nya lagar och rättspraxis i föreläsningarna, vilket gjort det nödvändigt att omarbeta och utfylla texten på många ställen. Avbetalningsköp och byte ingick ej i föreläsningarna. Dessa delar har författats av Solem. SvJT hoppas få tillfälle återkomma med en anmälan.

 

Kjs.