UR NORDISKA TIDSKRIFTER OCH SAMLINGSVERK 1941.1

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIKM. M.

Andenæs, Johs. Konkurrerende skadeårsaker. TfR s. 241─298.
Andersen, N. J. Slægtsnavnets Beskyttelse. UfR s. 305─309.
Beckman, Nils. Lagstiftningen om förenings- och förhandlingsrätt. FT s. 85─95.
Beckman, Nils. Högsta domstolens ledamöter 1789─1913. SvJT s. 349─360.
Brüel, Erik. Nogle Bemærkninger om Juristens akademiske Titel. J s. 249─263.
Ang. samma ämne. H. H. VIMMERSLEV s. 521─526.
Castberg, Frede. Rett og rettstenkning. TfR s. 121─134.
Grönwall, Tage. »Kommissarisk förvaltning» och därmed besläktade förvaltningsformer enl. tysk rätt. SvJT s. 948─956.
Holmbäck, Åke. Lag och balk. SvJT s.191─214.
Jägerskiöld, Stig. Mobilisering. FT s.73─84.
Jørgensen, Troels G. Dansk Retsudvikling siden ørsted. NT s. 97─109.
Kruse, Vinding. Interesseafvejning. TfRs. 447─473.
Moe, Eilif. Om privatbrevs rettsbeskyttelse. TfR s. 1─61.
Petrén, Alfred. Den finska alkohollagstiftningen. SLT s. 1713─1718.
Popp-Madsen, Carl. Lidt om Anvendelsen af Jyske Lov i Nutiden. MedLov s. 71─83.
Reitzel-Nielsen, Erik. Den juridiske Overproduktion i Norge. J s. 49─56.
Reitzel-Nielsen. Lidt om det danske i vor Ret. J s. 193─203.
Romanus, Sven. Lagstiftningsfrågor vid 1940 års urtima riksdag. SvJT s. 412─415.
Silfverstolpe, G. Juristveckan i Stockholm och Uppsala den 24─29 april 1941. SvJT s. 769─776.
Strahl, Ivar. Idealism och realism i rättsvetenskapen. SvJT s. 302─330.
Svennegård, Carl. Översikt över beredskapslagstiftningen. SvJT s. 503─507.
Verkko, Veli. Finska rätts- och kriminalstatistikens hundraårsminne. NKÅs. 259─276.

 

RÄTTSHISTORIA.

 

Aakjær, Svend. Plov og Havne. MedLov s. 251─287.
Almquist, Jan-Eric. Kungl. Maj:t somrevisionsrätt 1614─1632. SvJT s. 49─65.
Almquist, Jan-Eric. Drottning Kristina, den första kvinnliga domaren i Sverige. SvJTs. 818─826.
Andersen, Niels Knud. Kanonisk RetsIndflydelse paa Jyske Lov. Med Lovs. 84─120.

 

1 Förkortningar: ASJG = Acta scandinavica juris gentium. ─ DL = Defensor legis.─ FT = Förvaltningsrättslig Tidskrift. ─ J = Juristen. ─ JFFT = Tidskrift utg. avJuridiska föreningen i Finland. - NAT = Nordisk Administrativt Tidsskrift. ─ ND =Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender. ─ NFT = Nordisk Försäkringstidskrift. ─ NIR= Nordiskt industriellt rättsskydd. — NKÅ = Nordisk kriminalistisk årsbok 1940—41.- NR = Norsk Retstidende. ─ NT = Nordisk Tidskrift. ─ NTfIR = Nordisk Tidsskriftfor international Ret. ─ NTfS = Nordisk Tidsskrift for Strafferet. ─ SLT = SvenskaLäkartidningen. ─ SMT = Socialmedicinsk Tidskrift. ─ SSkT = Svensk Skattetidning.─ SSpT = Svensk sparbankstidskrift. ─ ST = Statsvetenskaplig Tidskrift. ─ SvJT =Svensk Juristtidning. ─ SvStT = Svenska Stadsförbundets Tidskrift. ─ TfR = Tidsskrift for Rettsvitenskap. ─ TSA = Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund. ─ UfR =Ugeskrift for Retsvæsen.Utom tidskrifter och årsskrifter omfattar förteckningen även tre festskrifter nämligen:Brusew. = Festskrift till Professor Skytteanus Axel Brusewitz, utgiven till 60-årsdagenden 9 juni 1941; Med Lov = »Med Lov skal Land bygges» udgivet af Juristforbundet underRedaktion av Erik Reitzel-Nielsen; samt Patentv. =»Ett ämbetsverk i näringslivets tjänst».Kungl. Patent- och Registreringsverket 50 år.40─427004. Svensk Juristtidning 1942.

626 UR NORDISKA TIDSKRIFTER OCH SAMLINGSVERK 1941.Beckman, Nils. Den mosaiska straffrätten. JFFT s. 111─119.
Bendz, Gunnar. Skånska bondeupploppen 1811 inför Göta hovrätt. SvJT s. 66─78.
Berg, Paal. Norges Høyesterett 18151940. SvJT s. 3─16.
Bolin, Sture. Dansk samhälls- och rättshistoria. SvJT s. 79─88.
Christensen, C. A. Et Bidrag til Fortolkningen af Ledingssatserne og Betegnelsen Havnebonde i Jyske Lov.Med Lov s. 288─314.
Edling, Nils. »Riksens stadga». SvJTs. 89─105.
Granfelt, O. Hj. Från krigsrätterna på Sveaborg under svenska tidens sista decennier. SvJT s. 29─48.
Hasselrot, Axel. Svensk patentlagstiftning i äldre tider. Patentv. s. 108─120.
Hemmer, Ragnar. Om karaktären hos Finlands rättsordning vid slutet av 1300-talets förra hälft. JFFT s. 56─80.
Hemmer, Ragnar. Lagmän i Karelen under medeltiden. JFFT s. 239─243.
Hemmer, Ragnar. Svensk rätt i Karelen under medeltiden. JFFT s. 439─451.
Iuul, Stig. Jyske Lov 1241─1941. J.s. 161─165.
Ang. samma ämne J. L. BUCH S. 230─239, ELIAS WESSÉN, SVJT S. 494─496, POUL JOHANNES JØRGENSEN, UfRs. 101─108.
Iuul, Stig. Jyske Lov i Retslitteraturen
før 1683. Med Lov s. 121─156.
Jørgensen, Poul Johs. Nogle Træk af Jyske Lovs Historie i Tiden efter 1241 indtil Danske Lov. Med Lov s.19─70.
Jørgensen, Poul Johs. Vidnebeviset i Jyske Lov. Med
Lov s. 315─361.
Jørgensen, Troels G. Holbergske Udtalelser om Rettergangsvæsen. J. s.1─12.
Jørgensen, Troels G. Træk af Højesterets Udviklingog Liv. SvJT s. 17─28.
Lebech, Mogens. De Jyske Lovbøger. Med Lov s. 157─199.
Ljungholm, Carl. En persona juridica på 1750-talet (Loka hälsobrunn).SvJT s. 215─229.
Malmström, Åke. Några anteckningar till fastighetsköpets historia. SvJT s.230─253.
Munktell, Henrik. Om s. k. speglandestraff. SvJT s. 254─270.
Olivecrona, Karl. Några ord om löftenoch tillit i det gamla Rom. SvJT s. 271─278.
Sjögren, Ivar W. Till frågan om säljarens rätt till »awisning» vid fastighetsföryttring enligt Upplandslagen. SvJT s. 279─301.
Skautrup, Peter. Sproget i Jyske Lov. Med Lov s. 200─250.
Skautrup, Peter. Jyske Lov. I Oversættelseefter Flensburghaandskriftet. Med Lov s. 369─453.
Sörndal, Olof. 1817 års förordning ang. sockenstämmor och kyrkoråd. ST s. 1─46.
Tunberg, Sven. Halland-Sverige. SvJT s. 345─348.

 

OBLIGATIONSRÄTT.

Andersen, Kristen. Angrep og synspunkter i erstatningsretten. TfR s. 299─333.
Arnholm, Carl Jacob. Noen bemerkninger om erstatningsansvar i kontraktsforhold. TfR s. 496─516.
Bache, Henrik. Børns Erstatningspligt.UfR s. 266─272.
Ang. samma ämne. C. L. DAVID S.310─312, K. BRUUN ANDERSEN S. 312.
Bjerre, M. C. A. Lægens Erstatningspligt. J s. 593─640.
Bomgren, Gunnar. Advokaternas medelsförvaltning. DL s. 1─16.
Carlman, Holger. Om handläggningen av aktiebolagsärenden. Patentv. s.189─198.
Dahl, Dagfinn. Domstolene og erstatningsretten. TfR s. 517─538.
Hanssen, Einar. Noen bemerkninger ang. omregning til innenlandsk mynt av forpliktelser uttrykt i utenlandskmynt. TfR s. 569─593.
Henning, Edward. Skadestånd vid invaliditet, särskilt frågan om invaliditetsersättning till skadad vid oförändrad arbetsinkomst. NFT s. 42─50.
Krenchel, H. B. Bestyrelsens Pligt tilat konstatere Aktivernes Tilstedeværelse i Aktieselskaber. UfR s. 70─73.
Melchior, Povl. Maksimalprisbestemmelsers tilbagevirkende Kraft. UfRs. 161─168.
Meyer, Poul. Sparekassebøgers Overdragelse til Eje. UfR s. 169─174.
Nial, Håkan. Minoritetsskydd i aktiebolag. SvJT s. 702─720.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER OCH SAMLINGSVERK 1941. 627Rasmussen, V. Ravnsholt. Brug afHuse paa Landet. J s. 504─517.
Rode, Stig. Retsforholdet mellem Selskab og Agent. NFT s. 297─312.
Stenbeck, E. Lagberedningens förslag till ny lag om aktiebolag. SvJT s. 497─502.
Ussing, Henry. Hvilke Arter af Skadeskal erstattes efter almindelige Regler om Erstatning udenfor Kontraktsforhold? SvJT s. 741─754.
- -. Lovgivningsproblemer vedrorende Erstatning af og tvungen Forsikring mod Skade ved Automobilkørsel. SvJT s. 755─768.
- -. Forpligtelser i fremmed Montunder den nyeste Tids Forhold. UfR s. 127─142.
Østlid, Henry. Det offentliges erstatningskrav overfor skadevoldendetredjemann for lønns- og vikarutgifter under tjenestemenns sjukdom.TFR s. 87─105.

 

SAKRÄTT.

Andersen, Ernst. Privilegerede Panterettigheder i fast Ejendom. UfR s. 1─11.
Berger, B. Noen bemerkninger om tomtefeste. TfR s. 177─183.
Bomgren, Gunnar. Separationsrättentill klientmedel. DL s. 79─88 och TSA s. 12─19.
Cederberg, Lauri. Särskilda tolkningsfrågor berörande lagen den 28 juli 1939 om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier. DL s. 273─283.
Frandsen, Bjarne. Om Besiddelse og Tilhøret. TfR s. 62─67.
Ang. samma ämne VINDING KRUSE S348─351.
Hartsang, Leif Chr. Noen bemerkninger om festekontrakter, pantsettelse av festetomter og prioritetsvirkninger. TfR s. 334─347.
Hartsang, Leif Chr. Når kan pantekreditor i handling sies å ha foretatt sitt valg mellom flere alternativt forpliktede debitorer? TfR s. 395─410.
af Hällström, Erik. Avbetalningsköpet.SvJT s. 670─684.
Kæstel, R. Haandpantsætning af Værdipapirer, Fordringer og Varer. J. s.269─310.
Lagerkvist, E. Konsten att läsa gravationsbevis. SSpT s. 223─250.
Lagerkvisi, E. Om lån mot pant. SSpTs. 607─629.
Lagerkvisi, E. Om borgen. SSpT s. 769─780.
Lassen, Edvard. Bygdealmenninger førog etter skogloven av 1863. NR s.161─176.
Penser, Wilhelm. Några anmärkningar beträffande spörsmålet om bokföringstekniskt avskiljande av klientmedel. TSA s. 66─72.
Penser, Wilhelm. Några spörsmål beträffande
makes samtycke jämlikt GB 6:4.TSA s. 221─230.
Rasmussen, V. Ravnsholt. Statshusmandsbrug. J s. 666─684.
Torkild-Hansen, Carl. Klientkonto.UfR s. 96─99.
Ang. samma ämne KNUD JARNER S301─304.
Walin, Gösta. Nya sakrätter? SvJTs. 428─432.
Wasastjerna, Lars. Graveras strömfallslägenhet, som avskilts från samfällighet, av inteckningar, vilka vid tiden för avskiljandet belastat sådan lägenhet, som haft del i det avskilda området? JFFT s. 426─438.

 

FAMILJE- OCH ARVSRÄTT.

Antoni, Nils. Äktenskapsförbudet förepileptiker bör upphävas åtminstonet. v. SLT s. 233─243.
Beckman, Nils. Istadarätt och sekundosuccession enligt testamentslagen. SvJT s. 369─383.
Borum, O. A. Om Aftaler mellem Ægtefæller vedrorende deres formueretlige Forhold (udenfor Ægtepagternes Omraade). SvJT s. 638─651.
Christoffersen, C. B. Nogle arveretlige Sporgsmaal. UfR s. 345─350.
Frandsen, Bjarne. Om Stiftelsers og Hospitalers Arveret. UfR s. 65─70.
Frandsen, Bjarne. Sindssyges Testationsliabilitet.UfR s. 179─189.
Hesselbjerg, M. Det landboretlige Afsnit af Arvelovsudkastet. UfR s. 273─299.
Ang. samma ämne JÖRGEN TROLLE S331─335, ERIK LUNOE S. 335─337.
Jerris, Tage. Er Bodelskonstruktionenholdbar? J s. 642─656.
Lindqvist, Erik W. Om uti äktenskap,som ingåtts före den 1. 1. 1930, mannen försättes i konkurs, så frågas, huruvida konkursboet omfattar endast den egendom mannen förvaltar eller även sådan samfälld egen-

628 UR NORDISKA TIDSKRIFTER OCH SAMLINGSVERK 1941.dom, som underlyder hustruns förvaltning? JFFT s. 294─303.
Reitzel-Nielsen, Erik. Udkastet til enny Arvelov. J s. 385─416.
Ang. samma ämne KNUD JARNER,UfR s. 225─231.

 

Topsøe-Jensen, Hans. Bornelovene iPraksis. UfR s. 81─93.
Torkild-Hansen, Carl. Nogle Bemærkninger om uskiftet Bo ifølge Arvelovskommissionens Udkast. UfR s.252─256.
Trolle, Jørgen. Revision af de danskeArveretsregler. NAT s. 134─138.

 

SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

Avellan-Hultman, Bengt. Det berättigade i underanspråk till patent. Patentv. s. 160─164.
Bergius, Einar. Något om registreringshinder för ordmärken. Patentv.s. 170─180.
Christrup, G. L. Aftaler om Syge- ogUlykkesforsikring. J s. 166─176.
Dahlin, E. H. Ett jorddelningsrättsligt spörsmål. SvJT s. 571─575.
Ang. samma ämne Å. BRAUNSTEIN S.575─576.
Dahll, Olaf. Baltimecertepartiets bestemmelse om »Lien upon all cargoes and subfreights». ND s. 49─52.
Eberstein, Gösta. Om skyddet förkonsthantverk och konstindustri.NIR s. 1─12.
Eberstein, Gösta. Författarrättens och konstnärrättens innehåll. TfR s. 411─420.
Gertz, Rudolf. Patentansökningars enhetlighet. Patentv. s. 127─132.
Gjerull, P. Bør vi allikevel ikke anseoss helt ferdige med »Causa proxima»systemet? ND s. 97─110.
Grundt, Th. Et og annet om ansvarsspørsmålet i sjøforsikringen når skaden skyldes et samvirke mellom sjøfarer og krigsfarer. TfR s. 539─568.
Heinonen, E. M. Om undantagsstadganden under krigstid i Finland vidbehandling av patent- och varumärkesärenden. NIR s. 96─101.
Hjertén, H. Något om lagstiftning ochlagtillämpning på det industriellarättsskyddets område. Patentv. s.121─126.
Holmbäck, Åke. Några spörsmål rörande tolkningen av stadsplanelagen. SvStT s. 311-316, 359─364.
Jacobi, Adam. Sikring mod Krigsskade. UfR s. 17─35.
Jacobsen, Poul. Nogle Bemærkningerom Patenter paa Fremgangsmaadertil Fremstilling af Lægemidler. UfRs. 257-266, 340─341.
Ang. samma ämne O. T. NEEL s. 338─340.
Jantzen, J. Forskuddsfrakt betalbarmot konnossementer. ND s. 481─489.
Kauppi, Kalle. Om reformering avlagstiftningen i Finland ang. handelsregistret, firma och varumärke.NIR s. 13─20.
Khennet, Halvar. Om öppen utövning.Patentv. s. 136─147.
Krohn, Michael. Begrepet: »Svik, feileller forsømmelse som skibets førereller mannskap i sin sjomannstjenestehar gjort sig skyldig i.» .ND s. 129─167.
Lindgren, Birger. Patenthinder på grund av patentskydd med äldrerätt. Patentv. s. 148─159.
Lindkvist, Bertil. Lösningsområdets omfattning enligt ensittarlagen. SvJTs. 896─906.
Madsen-Mygdal, N. P. Krigsforanstaltningernes civilretlige Indvirkning paa udenlandske Retsforhold,især Forsikringsaftaler. J s. 17─47.
Olafsen-Holm, Jørgen. Om ekspropriasjon av vassfall etter den nye vassdragslov. NR s. 561─573.
Schmidt, Folke. Om riskfältets begränsning. Några anteckningar till 10 och50 §§ försäkringsavtalslagen. NFT s.335─356.
Stenhagen, Frithiof H. Allmänna förutsättningar för bedömandet av ett patents skyddsomfång. Patentv. s.165─169.
Wenzell, V. Aktuelle Skibsfartsproblemer. J s. 177─182.
v. Zweigbergk, Åke. Lagstiftningen om mönsterskydd. Patentv. s. 181─188.
Åkerström, Alrik. Statstjänarna och olycksfallsförsäkringslagen. FT s. 191─207.

 

STRAFFRÄTT.

 

Andenæs, Johs. Viljens frihet, strafferetten og straffedommerutdannelsen.TfR s. 68─76.
Berglin, Carl-Gustaf. De rättspsykiatriska behandlingsformerna. SLT s.2801─2806.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER OCH SAMLINGSVERK 1941. 629Berthelsen, Jørgen. Et Forslag om Ændring af Lovgivningen om Prostitution. J s. 349─372.
Ang. samma ämne TAGE KEMP S. 537─544.
Brunou, H. Högbroforssaken. JFFTs. 27─51.
Carlson, B. C. Om det fortsatta brottet.DL s. 180─192.
Dahlberg, Gunnar. Blodprov och trafiksäkerhet. SLT s. 626─632.
Ekeberg, Birger. Straffrättskommitténsförslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott. NK Å s. 25─42.
Eken, Arne. Præventive Foranstaltninger mod Underslæb. NKÅ s. 220─228.
Granfelt, O. Hj. I vilka hänseenden påkallas reformer beträffande vår lagstiftning om bötesstraffet och dessexekution? JFFT s. 18─26.
Groth, Sverker. Ungdomskriminaliteteni Sverige. NTfS s. 231─247.
Göransson, Hardy. Den svenska lagstiftningen om ungdomsfängelse.NTfS s. 157─187.
Hansson, Kristian. Straffens problem.NTfS s. 188─199.
von Hofsten, Nils. Steriliseringarnasgeografiska fördelning i Sverige. SLTs. 434─440.
Honkasalo, Brynolf. Om sammanläggning och sammanräkning av straff.NKÅ s. 1─13.
Honkasalo, Brynolf. Bestraffning av fylleri vid ratten. SvJT s. 652─669.
Jensen, Cai. Ungdomsfængslet. NTfSs. 87─108.
Kaila, Martti. Schizofreni och kriminalitet. NKÅ s. 17─22.
Kinberg, Olof. Om kausal behandlingav sexualbrott. SvJT s. 384─394.
Kinberg, Olof. Den ifrågasatta höjningen av
straffmyndighetsåldern. SvJT s. 843─847.
Kirchheiner, K. Nogle Bemærkningerom Bedrageri og Underslæb. NTfSs. 1─46.
Lassen, Fridtjof. Noen ord om årsakssammenheng som ansvarsbetingelse i strafferetten. NTfS s. 47─69.
Lindberg, Torgny. Ungdomsfängelselagens tillämpning. SvJT s. 551─558.
Lundquist, Gunnar. Den kriminalpolitiska behandlingen av s. k. psykopater. SMT s. 163─167.
Nissen, Hartvig. Den strafferettsligebehandling av psykisk abnorme etternorsk rett. NKÅ s. 277─286.
Nissen, Hartvig. Straffutmåling. TfRs. 77─86.
Petrén, Alfred. Om vikten av differentiering inom sinnessjukvården. SLTs. 260─277, 316─329.
Petrén, Alfred. Om sinnessjuknämnden och alkoholistvården. SLT s. 837─855.
Petrén, Alfred. Redogörelse för den nya steriliseringslagen. SMT s. 121─126.
Regner, Nils. Mutor och belöningar.SvJT s. 936─938.
Romanus, Sven. Ny steriliseringslag.SvJT s. 563─565.
Romanus, Sven. Skärpt rattfyllerilagstiftning.SvJT s. 827─830.
Schlegel, Otto, & Helweg, Hj. Alkoholog Kriminalitet. NKÅ s. 61─93.
Sondén, Torsten. Den straffrättsliga behandlingen av psykiskt abnorma brottslingar. NKÅ s. 159─177.
Sund, Haakon. Om undlatelse av påtalelse. NKÅ s. 287─290.
Sund, Haakon. Ildspåsettelse og brandefterforskning. NTfS s. 248─259.
Topsøe-Jensen, Hans. Danske Erfaringer om »Rattfylleri». SvJT s. 735─740.
Verkko, Veli. Brottslighetens utveckling i Finland med särskilt avseende fäst vid vinterkrigets inverkan.NKÅ s. 115─146.

 

PROCESSRÄTT.

 

Ahnfelt-Ronne, Ø. Hur bör vid muntlig processordning förfarandet i andrainstans ordnas? SvJT s. 611─623.
Andenæs, Johs. Under hvilke betingelser skal en mistenkt person betraktes som siktet? TfR s. 474─495.
Bomgren, Gunnar. Rättshjälp åt obemedlade i utomprocessuella ärenden. DL s. 351─362.
Bomgren, Gunnar. Den allmänna prisstegringen och rättegångskostnaderna. TSA s.8─11.
Bomgren, Några exekutionsrättsliga problem. TSA s. 237─247.
Cederschiöld, C. H. G. Om rättegångskostnader i icke tvistiga mål. SvJT s. 449─460.
Cederschiöld, C. H. G. Om avfattningen av domstolsbeslut rörande nedsättning av begärd rättegångskostnadsersättning. TSAs. 3─7.
Ekdahl, Curt. Några synpunkter å handräckningsförfarandet. TSA s. 231─236.

Ekelöf, Per-Olof. Samhällsåskådning och civilprocess. SvJT 106─141.
Engströmer, Thore. En episod i rättegångsreformens historia. SvJT s. 142─161.
Granfelt, O. Hj. Hemställan i brottmålanhängiga vid allmän underrätt. JFFT s. 345─362.
Herlitz, Nils. Allmän domstol och administrativ myndighet. SvJT s. 162─190.
Holm, H. H. Bevisbedømmelse-Bevisbyrde. TfR s. 135─176.
Holm, H. H. Bevislettelser. UfR s. 57─64.
Hurwilz, Stephan. Om privat Voldgift. UfR s. 109─124.
Kallenberg, Ernst. Spörsmål angående omröstning till dom i tvistemål, med särskild hänsyn till processlagberedningens förslag i ämnet. SvJT s. 777─788.
Kiorboe, O. Om husdyrvoldgiftslovenaf 1939. J s. 81-92, 149─151.
Ang. samma ämne STEPHAN HURWITZ, J s. 137-146, J. DAMSGAARD, J s.151─153, OTTO HARPØTH, UfR S. 193205, 341─344, H. ANKER, UIR s. 232─235.
Lassen, Bengt. Landsfiskals- och stadsfiskalsreformen. SvJT s. 830─832.
Lejman, Fritjof. Om betalningsoförmåga såsom konkursgrund. SvJT s. 529─550.
Lunøe, Ib. Et Spørgsmaal vedrørendevedtagne Bødeforelægs Retskraft. UfR s. 209─214.
Munch-Petersen, Erwin. Udkastet til Lov om Gældsordning. J s. 553─592.
Ang. samma ämne THORKIL MYRDAHL, NAT s. 139─143.
Myrdahl, Thorkil. Hovedpunkter i Konkurslovskommissionens Betænkning. UfR s. 313─328.
Odén, Nils A. F. Till frågan om statens skyldigheter med avseende å underhåll av anhållen person. FT s. 38─44.
Rein, Alex. Et bidrag til tolkningenav tvistemålslovens § 172 (ersättning för rättegångskostnad). TfR s.594─598.
Rogard, Folke. Något om vittnesförhören - särskilt de förtida förhören i den nya straffprocessen. TSA s.133─139.
Sjöberg, Adolf. Förslaget till lag omoffentliga rättshjälpsanstalter. TSA s. 20─44.
Sundberg, Emil. Högsta domstolen iden nya lagstiftningen om extra ordinära rättsmedel. SvJT s. 331─344.
Thulin, Gabriel. Om extra ordinärarättsmedel i den svenska förvaltningsprocessen. NAT s. 118─133.
Tirkkonen, Tauno. Straffdomens bindande verkan i avseende å tvistemål. SvJT s. 721─734.
Wejle, Gunnar. Om forum i mål om»löningsrättigheter». FT s. 149─157.
Overgaard, J. Om gyldigheten av utleggsforbud ved rettshandel. TfR s.599─614.

 

STATSRÄTT.

Alexanderson, Nils. Den svenska riksdagens justitieombudsman. SvJT s. 624─637.
Andrén, Georg. Några anteckningar angående statsutskottet och dess arbetsformer. Brusew. s. 193─211.
Björnberg, Arne. Den norska regeringsmakten efter storkrigets utbrott 1939.Brusew. s. 372─390.
Cederström, B. G. Det svenska utskottsväsendet. ST s. 105─133.
Eek, Hilding. Pressförvaltningsrätt. FT s. 291─301.
Eek, Hilding. Om ansvarighet för tryckfrihetsbrott. TSA s. 57─65.
Erich, R. Svensk statsförfattningsrätt. JFFT s. 413─425.
Fridholm, Rolf. Regeringstyp och partibild i dansk minoritetsparlamentarism. Brusew. s. 342─371.
Hartmann, J. L. Uppskov med grundlagsändring. Brusew. s. 227─245.
Heckscher, Gunnar. Några drag ur representationsfrågans sociala bakgrund. Brusew. s. 20─48.
Herlitz, Nils. Folkrepresentationer ochregeringar vid krigstidens inbrott (1939). Brusew. s. 301─327.
Hjort, J. B. Norsk syn på statsrettensutvikling i Norge. NR s. 33─43.
Holm, Sune. Censurlagstiftningensgrundprinciper. ST s. 365─376.
Höjer, Carl-Henrik. Till frågan om de belgiska fullmaktslagarnas grundlagsenlighet. Brusew. s. 416─437.
Jørgensen, Troels G. Dansk Lov mod Kommunismen. J s. 497─504.
Kaira, Kaarlo. Finlands regering och riksdag i krigstid. SvJT s. 685─701.
Kastari, Paavo. Om ministermedverkan i de nordiska länderna. NAT s. 97─117.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER OCH SAMLINGSVERK 1941. 631Lindegren, Karl. Tillämpningen av R.O. § 46 i praxis. Brusew. s. 212─226.
Linnarsson, Lennart. Sveriges statsskick under frihetstiden. Brusew. s.3─19.
Myrberg, Israel. Om äganderättsskyddet enligt § 16 regeringsformen. STs. 297─332.
Reuterskiöld, C. A. Regeringsformens§ 90. ST s. 134─143.
Rönblom, H.-K. Konfiskation utanrättegång enligt TF § 3 mom. 4. Brusew. s. 474─485.
Schiedermair, Rolf. Den statsrettsligeutvikling i Norge. NR s. 1─8.

 

FÖRVALTNINGSRÄTT.

 

Dahlgren, Rolf. Den svenska prisregleringslagstiftningen. TfR s. 385─394.
Hauge, Jens Chr. Oversikt over norsk prisregulering. TfR s. 363─384.
Hesslén, Gunnar. Departement och verk. Brusew. s. 246─263.
Ignatius, Gustaf. Om landshövdingemöten i Finland. NAT s. 81─88.
Larsson, Yngve. Den kommunala självstyrelsen och dess betydelse i svenskt samhällsliv. Brusew. s. 264─284.
Lindencrona, G. De nya bestämmelserna om tillsyn över utlänningar. FTs. 25─31.
Merikoski, V. Offentlighetsprincipen iden kommunala självstyrelsen i Finland. NAT s. 14─24.
Nyström, Erik G. V. Kommunal nybildning genom enskild handling. FTs. 345─352.
Sahlin, O. Den svenska krisorganisationen. NAT s. 49─65.
Sjöberg, Sven. »Enskild rätt kränkt».FT s. 275─290.
Sundberg, Halvar G. F. Differentierade sjukhusavgifter. FT s. 1─24.
Thalbitzer, V. Fraskilte Hustruers Pensionsret. NAT s. 66─80.
Venoja, Harry. Några synpunkter angående ordnandet av den förvaltningsrättsliga lagskipningen i Danmark. NAT s. 25─37.
Westman, E. G. Några spörsmål vid tillämpningen av lagen om förhandlingsrätt för kommunala tjänstemän.FT s. 329─344.
Westman, E. G. Vad är kommunal myndighet? SvStT s. 6─11.

 

FINANSRÄTT.1

Bodin, Nils. Tidigare inbetalning avutskylder. SSpT s. 150─166, 315─324.
Bodin, Nils. Förslag angående skatteavdragå vissa slag av inkomster. SvStT s.413─417.
Engblom, C. P. Den allmänna omsättningsskatten. SSkT s. 1─64.
Engblom, C. P. 1941 års krigskonjunkturskatt. SSkT s. 215─376.
Kuylenstierna, C. W. U. Bokföringsmässiga grunder vid beskattningen. SSkT s. 399─414.
Sandström, K. G. A. Utredningen om skatteuppbörd vid inkomstens förvärvande. SvStT s. 71─86.
Ang. samma ämne SIXTEN HUMBLEs. 139─144.
Schlichtkrull, U. Om Tilbageholdelse iLon til Fyldestgørelse af Skattekrav. UfR s. 241─252.
Wilhelmsson, Erik. Den nya lagstiftningen om arvsskatt och gåvoskatt. SvJT s. 927─932.
Östenson, Kaj Erik. Förmögenhetsöverlåtelseskatten vid bouppteckningsamt vid inkomst- och förmögenhetsbeskattning. JFFT s. 120─126.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

Björksten, S. R. Fredsfördraget mellanFinland och Sovjetunionen av den 12 mars 1940. NTfIR s. 3─17.
Briggs, Herbert W. Gronlands-Overenskomstens Gyldighed. NTfIR s. 74─82.
Brüel, Erik. De nordiske Landes Holdning til den finsk-russiske Konflikt. NTfIR s. 24─55.
Brüel, Erik. The Straits of Gibraltar. ASJGs. 3-86.
Brüel, Erik. De tyrkiske Stræder. NTfIRs. 83-174, 194-279.
Eng, B. Delgivning av handlingar i utlandet. SvJT s. 943─946.
Erich, R. Något om internationellt rättsskydd. JFFT s. 177─199.
Kaira, Kaarlo, & Uggla, John. Hangöstads och dess invånares rättsliga ställning enligt fredsfördraget av den12 mars 1940. NTfIR s. 18─23.
Numelin, Ragnar. Primitiv folkrätt. NTfIR s. 175─193.
Undén, Östen. Norges strid för rätten. SvJT s. 889-895.
L. af K.

1 Se vidare ett flertal artiklar i SSkT.