Lagrådet har nedannämnda dagar år 1941 avgivit utlåtande över följande lagförslag:
    Nov. 27. Förslag till lag om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft och gas. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren. (Folkhushållningsdep.)
    Dec. 12. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 7 § lagen den 13 juni 1921 om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)

 

    Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar behandlats av 1941 års riksdag (tidigare förteckning se SvJT 1941 s. 934):
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    3 dec.: nr 324 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 4 § lagen d. 15 juni 1939 om skyldighet för kommun att fullgöra vissa av krig m. m. föranledda arbetsuppgifter (folkhush.dep., utl. 48), bifallen;
    10 dec.: nr 347 med förslag till lag om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft och gas m. m. (hand.dep., utl. 49), bifallen;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    17 dec.: nr 317 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § och 2 § 1 mom. lagen d. 27 juni 1902 innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar m. m. (just.dep., ull. 39), bifallen.

I. S.

 

Ur Svensk författningssamling.

 

    851. KK 17 okt. 1941 om redovisning av akter rörande vissa kloaklednings- och torrläggningsföretag m. m.
    852. KK 17 okt. 1941 om ändrad lydelse av §§ 1, 5 och 6 i kung. d. 11 juni 1920 ang. indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter.
    864. KK 7 nov. 1941 med fastställelse av vissa tabeller till ledning vid uträknandet av skatt enligt förordn. d. 6 juni 1941 om arvsskatt och gåvoskatt.
    865. KK 7 nov. 1941 ang. uppgifter från domstolarna för tillsyn å uttagandet av arvsskatt i vissa fall.
    866. Transumt av KBr 7 nov. 1941 till statskontoret ang. fastställelse av formulär till uppgift från domstolarna för tillsyn å uttagandet av arvsskatt i vissa fall.
    867. Transumt av KBr 7 nov. 1941 till statskontoret ang. fastställelse av formulär till deklaration avseende gåva eller därmed i beskattningshänseende likställt fång.
    868. KK 7 nov. 1941 om uppgiftsskyldighet i vissa fall för försäkringsgivare.
    869. KK 7 nov. 1941 ang. skyldighet för domstolar och länsstyrelser att i vissa fall lämna meddelande om fastställd arvsskatt eller gåvoskatt.
    870. Transumt av KBr 7 nov. 1941 till statskontoret ang. fastställelse av formulär till meddelande om fastställd arvsskatt eller gåvoskatt.

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 63    871. KK 7 nov. 1941 ang. skyldighet för länsstyrelse att meddela uppgift rörande anmälan, som avses i 53 § förordn. om arvsskatt och gåvoskatt.
    873. KK 7 nov. 1941 ang. skyldighet för domstolar och länsstyrelser att lämna meddelande om beviljat anstånd med erläggandet av arvsskatt eller gåvoskatt.
    874. KK 7 nov. 1941 med vissa bestämmelser om insändande till hovrätt av länsstyrelses protokoll i ärenden ang. gåvoskatt.
    875. KK 7 nov. 1941 om ändrad lydelse av § 16 förordn. d. 7 dec. 1883 ang. expeditionslösen.
    881. Lag 21 nov. 1941 med vissa bestämmelser om dödande av handlingar som förstörts under krig m. m.
    882. Lag 21 nov. 1941 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 12 maj 1917 om expropriation.
    895. KK 28 nov. 1941 ang. plats för hållande av tingspredikan.
    897. KK 28 nov. 1941 om tillämpning i förhållande till Tyska riket jämte Böhmen-Mäliren av lagen d. 1 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m.
    898. KK 5 dec. 1941 ang. ändring i kung. d. 22 nov. 1929 med särskilda föreskrifter i anledning av lagen d. 14 juni 1929 om försäkring för vissa yrkessjukdomar.
    901. KF 5 dec. 1941 ang. tillfälligt upphävande i vissa delar av 37 § vägtrafikstadgan d. 23 okt. 1936.
    902. KK 5 dec. 1941 ang. straff i vissa fall för olovligt förvärv av ransonerad vara, m. m.
    918. KK 28 nov. 1941 om ändrad lydelse av 2 § kung. d. 22 juni 1939 ang. skyldighet för domstolar m. fl. att i vissa fall meddela underrättelse ifråga om pensionstagare, som dömts till straff, m. m.
    925. Lag 12 dec. 1941 om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft och gas.
    926. KK 12 dec. 1941 med förordnande jämlikt 1 § lagen d. 12 dec. 1941 om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft och gas.
    932. KCirk. 12 dec. 1941 till underrätterna i riket ang. innehållet av sådant bevis, som omförmäles i 2 § lagen d. 26 mars 1909 ang. verkställighet i vissa fall av straff, ådömt genom icke laga kraft ägande utslag.
    940. Lag 19 dec. 1941 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete.
    941. KF 19 dec. 1941 ang. ändring i vissa delar av förordn. d. 18 juni 1927 om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring.
    958. Lag 19 dec. 1941 ang. ändrad lydelse av 1 § och 2 § 1 mom. lagend. 27 juni 1902, innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.
    959. Lag 19 dec. 1941 ang. ändrad lydelse av 48, 89 och 91 §§ lagen d. 12 maj 1917 om expropriation.
    976. KK 30 dec. 1941 om utsträckt tillämpning i förhållande till Norge av lagen d. 1 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m.
    980. KK 30 dec. 1941 om skyldighet för domstol att till medicinalstyrelsen översända protokoll och utslag i vissa brottmål.
    981. KK 30 dec. 1941 om vissa ändringar i förnyade stadgan d. 22 juni 1923 ang. folkundervisningen i Stockholm.
    1009. KRegl. 30 dec. 1941 ang. familjepension för efterlevande till befattningshavare i statens tjänst (allmänna familjepensionsreglementet).

S. E.