Finsk lag om tvångsarbete vid vissa egendomsbrott. Genom en den 31 juli 1942 utfärdad finsk lag har finska inrikesministeriet erhållit rätt att i avseende å vissa för egendomsbrott dömda personer förordna, att de under krigstiden skola hållas i tvångsarbete.
    I sin proposition i ämnet framhöll regeringen bl. a. att till följd av krigsförhållanden vissa egendomsbrott på sistone ökat i antal i de större bosättningsdistrikten. En framträdande orsak härtill vore, att en del av det yrkeskunniga och beprövade polismanskapet för närvarande tjänstgjorde i armén och att polismakten därför vore otillräcklig. Då de som beginge ifrågavarande brott i allmänhet gjorde sig skyldiga till återfall hade det därför visat sig oundgängligt att så länge kriget varade förhindra frigivande av sådana personer, som kunde förmodas komma att fortsätta sin brottsliga verksamhet eller eljest störa den allmänna ordningen.
    Lagen har avseende å personer, som fyllt 18 år och som avtjäna tukthus eller fängelsestraff för stöld, snatteri, inbrott, rån, utpressning eller döljande av tjuvgods eller för delaktighet i eller försök till sådant brott. Då skäl föreligger att befara, att dylik person efter frigivande kommer att fortsätta med brottslig verksamhet eller utgöra fara för den allmänna ordningen, kan ministeriet för inrikesärendena förordna, att han från den tidpunkt, då han eljest skulle frigivas från straffanstalt, skall ─ så länge Finland helt eller delvis är förklarat i krigstillstånd ─ tills vidare och tills ministeriet annorlunda förordnar hållas i tvångsarbete enligt lösdrivarelagen.
    I en likaledes den 31 juli 1942 utfärdad förordning givas verkställighetsbestämmelser till den nya lagen. Enligt dessa verkställighetsbestämmelser skall föreståndaren för ifrågakommande straffanstalt senast en månad före den dag, då brottslingen skulle frigivas, till inrikesministeriet insända handlingarna rörande verkställigheten av straffet ävensom utlåtande om brottslingens uppförande i anstalten och straffets inverkan på honom. Sedan ministeriet införskaffat till äventyrs erforderlig ytterligare utredning, skall frågan om förordnande till tvångsarbete i god tid upptagas till avgörande.
    Inrikesministeriet äger bestämma att brottsling, som med stöd av de nya föreskrifterna hålles i tvångsarbete, skall för viss tid eller tills vidare försättas i frihet på prov. Sådan villkorlig frigivning kan återkallas, när ministeriet prövar skäl därtill föreligga.

B. Eng.