Fångvårdsstyrelsens anslagsäskanden för budgetåret 1943/44 få sin prägel av den starka stegringen av fängelsernas beläggning. Medan antalet intagna den 1 augusti 1939 uppgick till 1,600, var antalet den 1 augusti 1942 uppe i 2,648. Styrelsen räknar med att beläggningen snart nog uppgår till 3,000 och under nästa år kommer att överstiga detta tal. Då sammanlagda antalet platser å fångvårdsanstalterna är ungefär 2,750, bli särskilda åtgärder erforderliga för att skaffa behövligt utrymme. Undersökningar pågå angående möjligheten att upprätta provisoriska förläggningar för fångar, som skulle sysselsättas med skogsarbete, vägarbete o. dyl. Styrelsen erinrar vidare i sitt petitum om sitt vid olika tillfällen under senare år framförda förslag om Svartsjöanstaltens upplåtande för fångvårdsändamål. Anstalten, som har omkring 350 platser, har alltjämt liten beläggning, omkring 150 intagna. Då de intagna därtill ofta äro fysiskt och psykiskt klena, möter det svårigheter att tillgodose behovet av arbetskraft för det stora jordbruket. Här skulle enligt fångvårdsstyrelsens mening straffångarnas arbetskraft kunna utnyttjas. De åanstalten befintliga öppna kolonierna synas med fördel kunna användas förmera pålitliga fångar.
    Enär de nuvarande ungdomsanstalterna för män äro fullbelagda, har fångvårdsstyrelsen hemställt om tillstånd att från och med den 1 oktober 1942 få upprätta en öppen anstalt å egendomen Åby utanför Uppsala med plats för 22 intagna. Anstalten beräknas bli erforderlig jämväl för budgetåret 1943 44.
    Det starkt stegrade antalet undersökningsfall medför behov av utbyggnad av undersökningsväsendet. Styrelsen föreslår fortsatt förstärkning av läkarkrafterna vid sinnessjukavdelningarna å Långholmen, i Västervik och i Jönköping samt meddelar, att ännu en sinnessjukavdelning senare kan behöva upprättas vid någon fångvårdsanstalt.
    Medel ha begärts till åtskilliga byggnadsarbeten, bl. a. till verkstadshus vid

NOTISER. 655det för unga fångar avsedda straffängelset i Gävle, till ombyggnad av ett hus vid fångkolonien å Singeshult, varigenom koloniens vårdkapacitet skulle ökas med 12 platser, samt till modernisering av kronohäktet i Falun. Styrelsen hemställer vidare, att de å beredskapsstat uppförda anslagen till verkstadslokal vid ungdomsanstalten i Ystad och till skol- och gymnastikbyggnad vid ungdomsanstalten å Skenäs måtte under budgetåret 1943/44 ställas till styrelsens disposition.

 

H. G.