Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 6 juni 1942 i Svenska läkaresällskapets lokaler, Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkring 125 ledamöter från skilda delar av landet.
    Till ledamöter i styrelsen för en tid av två år valdes hrr Harald Bauer, Helge Lindahl och Hugo Lindberg, Stockholm, Birger Kjellson, Sundsvall, och Magnus Wistrand, Örebro. Till styrelsesuppleanter för en tid av två år valdes hrr Nils Berglund, Hans Ihre och Olof Södermark, Stockholm, Göte Hammarbäck, Gävle, och Henry Ljunggren, Hälsingborg.
    Föredrag hölls av prof. Ivar Agge över ämnet »Ett och annat kring den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott». Mötet behandlade även den fria rättshjälpen, i vilken fråga hr Birger Gezelius höll inledningsanförande.

 

    Otto Alfred Lundgren avled 23 aug. 1942. Han var född i Stockholm 1876, avlade mogenhetsex. i Stockholm 1895 och hovrättsex. i Uppsala 1902. Efter tingssittning blev han e. o. kanslist i Nedre justitierevisionen 1903. Han blev amanuens där 1907 och protokollssekreterare 1919. Från denna tjänst avgick han 1941 med pension.

 

    Carl Erik Ragnar Ståhl avled d. 10 sept. 1942. Han var född i Söderhamn 1887, avlade mogenhetsex. i Gävle 1905 och jur. kand. ex i Uppsala 1910. Efter att ha suttit ting, tjänstgjorde han några år i Svea hovrätt och i civildepartementet men blev 1917 anställd på Herzogs advokatbyrå i Stockholm. Han blev delägare i byrån 1921 och ensam innehavare av den 1937. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1919. Han blev ombudsman vid A. B. Gotlands banks kontor i Stockholm 1936 och ledamot av dess styrelse 1937. Han var 1915—1919 löjtnant i Hälsinge regementes reserv.

 

    Nils Carl Teodor Traung avled i Stockholm d. 21 sept. 1942. Född i Arvika 1896, avlade han studentex. i Uppsala 1916 och jur. kand. ex. där 1922. Han satt ting och blev 1926 biträdande jurist hos Stockholms stads rättshjälpsanstalt. Sedan 1936 drev han egen advokatverksamhet i Stockholm. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1935. Under studenttiden var han förste kurator i Värmlands nation. Åren 1932—1936 var han först viceordförande och därefter ordförande i Stockholms stads tjänstemäns förening. Han var även verksam inom idrottsrörelsen. Själv var han en duktig fotbollsspelare.