ROBERT MALMGREN. Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar. 4:e uppl. Sthm 1942. Norstedt. VI + 236 + 188 s. Inb. kr. 13.50.

 

    Prof. MALMGRENS grundlagskommentar har för statsrätten en betydelse jämförlig med lagbokens på andra områden. Den är ett oundgängligt hjälpmedel för envar som har att göra med grundlagarnas tillämpning. Det är därför mycket tillfredsställande att en fjärde upplaga av arbetet nu, efter de många grundlagsändringarna vid 1941 års riksdag, utkommit. Dessa ändringar avse i åtskilliga avseenden att effektivisera regerings- och riksdagsarbetet under kristider men gälla framförallt tryckfrihetsförordningen, vars nya bestämmelser av Malmgren göras till föremål för välbehövlig och noggrann kommentar. Den nya upplagan synes ha ägnats översyn också där så icke betingats av ändrad lagstiftning och den uppmärksammar nytillkommen litteratur. I bihanget har 1941 års censurlag tillkommit men tryckfrihetsprocesslagen har tagits bort, vilket med hänsyn till behovet av att ha denna tillgänglig jämsides med tryckfrihetsförordningen är att beklaga. Sekretesslagen — som f. ö. är av den praktiska betydelse att den borde beredas plats även i allmänna lagboken — har däremot fått bli kvar. Nyheter i bihanget äro även medborgarskapslagen samt 1941 års stadga om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande.

 

Hilding Eek.