Lagrådet. Det i höst avgående lagrådet - justitieråden Forssnian och Bellinder, regeringsrådet Lundevall och justitierådet Sterzel - är f. n. sysselsatt med sitt sista ärende, lagberedningens förslag till aktiebolagslagstiftning. Till det nytillträdande lagrådet (se SvJT s. 571) hava några kungl. remisser ännu icke avlåtits.

 

Ur Svensk författningssamling.
    779. KK 25 sept. 1942 om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 26 april 1940 (nr 260) ang. fältkrigsrätter.
    796. KCirk. 18 sept. 1942 till statsmyndigheterna ang. expedition av beslul m. m. i vissa fall (se nedan s. 749).
    812. KK 25 sept. 1942 med bestämmelser att särskilda till krigsmakten hörande avdelningar och personal skola lyda under vissa krigsrätter.
    813. KK 25 sept. 1942 ang. särskilda krigsrätter för vissa avdelningar av krigsmakten.
    822. KK 23 okt. 1942 ang. ändring i vissa delar av kung. d. 18 okt. 1935 (nr 541) om häradsrätternas tingsställen och tingsordningar (se nedan s. 748).
    828. KK 23 okt. 1942 om ändrad lydelse av 4 § kung. d. 30 aug. 1941 (nr 731) om landsfiskalsassistenter samt övriga tjänstebiträden åt landsfiskalerna.
    835. KF 23 okt. 1942 om ändring i vissa delar av motorfordonsförordningen d. 23 okt. 1936 (nr 561).

 

I. S.