Finsk lag om straff vid vissa under undantagsförhållanden begångna förbrytelser. Finlands president har enligt praxis ansetts äga befogenhet att i förordningar, som utfärdas med stöd av 28 § i Finlands regeringsform eller med stöd av bemyndigande i särskild lag, utsätta straffhot. Härvid ha vanligen böter ifrågakommit. I vissa fall ha även stadgats fängelsestraff, vilka emellertid aldrig torde ha överskridit en tid av sex månader.

736 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Då det befunnits nödvändigt att möjliggöra även strängare straff vid överträdelser av de föreskrifter, som under krig eller tid av krigshot genom förordning utfärdas för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet eller till skydd för hälsa, har genom lag den 7 augusti 1942 stadgats att den, som bryter mot dylika bestämmelser eller mot myndighets med stöd därav givna befallning eller förbud eller gör försök därtill eller lämnar förbrytaren bistånd, skall där ej annorstädes strängare straff är stadgat straffas med böter eller fängelse.

 

B. Eng.