O. A. BORUM. Lovkonflikter. Hovedpunkter af den internationale og intertemporale Privatret. Anden omarbejdede Udgave. Gad. København 1942. X + 164 s. Kr. 6.00.

 

    Professor BORUMS Lovkonflikter, anmäld i SvJT 1932 s. 243 ff. av F. MALMAR, har varit ett väl känt och högt skattat arbete, som anlitats också av svenska jurister, som ställts inför spörsmål på den internationella privaträttens område. Med stort intresse mottages därför bokens nu utkomna andra upplaga.
    Av hänsyn till dansk studieordning behandlar Borum inledningsvis helt kort lagkonflikter i tiden och allmänna principer för dessas lösning (intertemporal rätt). I den nya upplagan berör Borum i detta sammanhang även KNOPHS undersökning beträffande den norska grundlagen § 97 i den posthumaavhandlingen Rettslige standarder, varvid Borum utvecklar åtskilliga intressanta och träffande synpunkter.
    Huvuddelen av arbetet ägnas den internationella privaträtten, bestämd såsom ett system av regler rörande lagkonflikter i rummet (kollisionsnormer). Framställningen, som på många punkter bjuder på nytt i

 

47—427004. Svensk Juristtidning 1942.

738 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.förhållande till första upplagan, är klar, intresseväckande och vederhäftig. Den nyare utvecklingen och de allmänna spörsmålen i modern internationell privaträtt få trots det knappa utrymmet en värdefull belysning; jag hänvisar t. ex. till § 6: »Den internationale Privatrets Metode», § 7: »Enhedsbestræbelserne», § 9: »Nogle almindelige Begreber», § 11: »Domicil». 1930 talets betydelsefulla nordiska internationellt privaträttsliga konventioner äro självfallet vederbörligen beaktade och kommenterade. Med citat från NIBOYET och CHESHIRE ger Borum också (s. 57 f.) några antydningar om konventionernas bedömande i internationell doktrin.

Åke Malmström.