Retslægeraadets Aarsberetning for 1940. København 1942. Hagerup. X + 302 s.

 

    I sin artikel i SvJT 1942, marshäftet, om den danska strafflagens § 17 och § 70 och deras tillämpning i fråga om psykiskt abnorma lagöverträdare omtalar prof. H. HELWEG (s. 204) det danska Retslægeraadet ochdess funktioner. Medan Sverige icke haft råd att fullfölja publiceringenav de små häftena Medicinalstyrelsens rättspsykiatriska utlåtanden, vilka icke utkommit sedan 1935 (årg. 1933, nr 77), publicerar Retslægeraadet årligensin digra Aarsberetning. Senast föreligger årsberättelsen för 1940 på 302 sidor, tryckt 1942. Årsberättelsernas uppställning och innehåll har tidigare omtalats i SvJT (1939 s. 460). På sina båda avdelningar, den rättsmedicinska och den rättspsykiatriska (gemensam ordf. prof. KNUD SAND, vardera med env. ordf.), har rådet under 1940 behandlat tillsammans 1,885 saker, varav de största grupperna äro tillräknelighet och farlighet med 779, spritpåverkan med 301, faderskap med 400 samt kastrering och sterilisering med 127 fall. De intressanta referaten är i hög grad förtjänta av studium även på denna sidan sundet.

 

Kjs.

 

 

    Norsk forsikringsjuridisk forenings publikasjoner. I likhet med den svenska Försäkringsjuridiska föreningen — vilken i förbigående sagt d. 28 okt. 1942 i all tysthet fyllt 10 år — utgiver Norsk forsikringsjuridisk forening, vilken är halvtannat år yngre, skrifter iämnen inom sitt verksamhetsområde. Medan den svenska föreningen blott kommit upp till några få nummer i sin serie1 — vissa dock rätt omfångsrika, vartill kommer att flera i föreningen hållna föredrag publicerats i facktidskrifter — har den norska sammanslutningen trots tidsförhållandena redan 1942 överskridit dussinet. Hittills har sålunda utkommit: nr 1. HENRY USSING: Streiftog i Erstatningsretten; nr 2. DAGFINN DAHL: Voldgifteller rettergang; nr 3. NILS FINN SIMONSEN: Barns uaktsomhetsansvar; nr 4.ERIK LÖFGREN: Hur beräknas ersättning för kroppsskada och förlust av försörjare enligt svensk rätt?; nr 5. J. OVERGAARD: Nogen bemerkninger om hovedårsakslæren i sjo- og ulykkesforsikring; nr 6. G. ASTRUP HOEL: Hovedårsaksprinsippet; nr 7. J. FR. COUCHERON: Om livspolisers beskatning; nr 8. JON VISLIE: Panthaverinteresser i kaskoforsikring; nr 9. ERLING WIKBORGForsikringsagentens rettslige stilling; nr 10. NILS FINN SIMONSEN: Hvilke kravbør der stilles til en ny automobillovs erstatningsregler?; nr 11. HAAKON

 

1 Nr 1 och 2 se SvJT 1939 s. 260 och 1938 s. 384. Nr 3 J. ULNE: Avdrag och regressrätt enligt 12 § i 1916 års olycksfallsförsäkringslag (föredrag), nr 4 De nordiska lagarna om försäkringsavtal (parallelltexter).

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 739SÆTHRE: Nervelægen i erstatningssaker; nr 12. SVEN ARNTZEN M. FL.: Boradgangen til å kreve oppreisning for legemskrenkelser utvides? (Till denna skrift vill SvJT återkomma i ett följande häfte); nr 13. J. FR. COUCHERON: Streiftog i F. A. L:s kapitel om livsforsikring. Dessa skrifter, av vilka de flesta innefatta föredrag i föreningen, ha i allmänhet utkommit såsom särtryck ur TfR (nr 3, 5, 8, 10), UfR (nr 1) eller Nordisk Forsikringstidsskrift. Det kan tilläggas, att 1942 såsom följd av en föreningens pristävling utkommit CARL BONNEVIE: Adekvanslæren og beslektede rettsfelter (164 s.).

 

E. H-s.