Lagstiftning om kreditköp i Kanada. I Kanada har den 20 december 1941 utfärdats en lag om kreditköp, vilken i vissa punkter ändrats den 19 januari 1942 (The wartime prices and trade board order no. 75, respecting consumer credit). Lagen är tillämplig å de artiklar, som förtecknats i en särskild bilaga. Lagstiftaren har i första hand haft sin uppmärksamhet riktad på de vanliga avbetalningsartiklarna. Förteckningen upptager sålunda bl. a. automobiler, symaskiner, radioapparater och kläder. Man märker inflytanden från den engelska Hire-Purchase Act, 1938. Den kanadeniska lagen kräver liksom den engelska lagen, att säljaren skall noga redovisa kostnaderna för krediten. Han har icke heller rätt att annonsera avbetalningspriset utan att samtidigt ange kontantpriset på minst lika framträdande sätt.
    Den kanadensiska lagen har icke samma mål som övriga lagar om avbetalningsköp. Målet är icke att skydda köparen utan att strypa krediten. I detta syfte har för varje särskild artikel bestämts en lägsta kontantinsats och en högsta kredittid (automobiler 50 % kontant, 12 eller 18 mån. kreditberoende på bilens värde, radioapparater 33 1/3 % och 12 mån., möbler 10 % och 12 mån. o. s. v.). Säljaren får ge köparen uppskov med betalningen endast om köparens betalningssvårigheter bero på oförutsedda omständigheter, som köparen ej kunnat kontrollera. Skälet måste redovisas i en skriftlig förklaring till säljaren. Påpekas må till slut, att lagen förbjuder finansieringsinstitut att belåna avbetalningskontrakt, som ej uppfylla lagens föreskrifter.
    Den kanadensiska lagen är intressant som ett försök att lösa konsumtionskreditens problem. Det skulle dock förvåna, om denna lag kom att leva efterkrisens slut.

 

F. S-t.