FRÅN YNGRE JURISTERS ARBETSFÄLT. 745    Bokföringskunskap i juris kandidatexamen. Universitetskanslern har nu tagit ställning till advokatsamfundets anhållan den 29 november 1941, att genom kanslerns försorg måtte verkställas utredning, huruvida fordran på viss kunskap i bokföring borde uppställas som villkor för rätten att avlägga juris kandidatexamen (SvJT 1942 s. 363). I skrivelse den 16 oktober 1942 har kanslern meddelat samfundet, att han i ärendet inhämtat yttranden från de juridiska fakulteterna i Uppsala och Lund samt den stats- och rättsvetenskapliga avdelningen vid Stockholms högskola och på grund av vad sålunda förekommit samt med föranledande tillika av äskanden från vederbörande universitetsmyndigheter ingått till K. M:t med framställningar om utverkande av riksdagsanslag till arvode åt lärare vid kurser i bokföring vid båda universiteten. I skrivelsen upplyser kanslern ytterligare, att om anslag till ifrågavarande undervisning beviljas, han kommer att senare göra framställning till K. M:t om sådan ändring av den juridiska examensstadgan, att fordran på elementära kunskaper i bokföring uppställes som villkor för rätten att avlägga juris kandidatexamen, eventuellt för rätten att avlägga tentamen i visst ämne.
 

Å. H-ck.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala. Vid sammanträden under höstterminen 1941 har följande föredrag hållits: d. 24 okt. Uppsala universitets rektor, prof. Thore Engströmer »Rättegångsreformens nuvarande läge», d. 12 nov. rådman O. C. Gundersen »Forvaltning og retspleje i Norge under ockupasjonen», d. 28 nov. generaldirektören Nils Wohlin »Svenska agrarproblem». Under vårterminen 1942 har bl. a. följande föredrag hållits: d. 6 febr. notarie Torvald Hesser »Vad vill Sveriges yngre juristers förening», d. 24 febr. prof. Poul Andersen »Skøn og Regel i dansk Forvaltningsret», d. 6 april statsrådet Thorwald Bergquist »Spionerilagstiftningen».
    Den 6 februari 1942 valdes prof. Phillips Hult till föreningens ordf. efter prof. Åke Holmbäck, som avsagt sig uppdraget. Föreningens nuvarande styrelse utgöres av prof. Phillips Hult, ordf., jur. kand. Åke Larsson, vice ordf., fil. kand. Björn Ahlander, sekr., amanuens Sigurd Kihlgren, skattm., jur. stud. Nils Vasseur bibl., jur. stud. Bengt Nordenström vice bibl., samt jur. stud. Sven Ersman, jur. stud. Carl Johan Rappe, jur. stud. Ingeborg Hellner och jur.stud. Carl de Geer. Föreningen har f. n. omkr. 400 medlemmar. 57 juris studerande, nästan uteslutande recentiorer, har i år sökt inträde i föreningen.

 

    Juridiska föreningen i Lund. Vid sammanträden under läsåret 1941—1942 har följande förekommit: d. 3 okt. dansk-svensk juriststämma med föredrag av ordföranden i arbetsdomstolen, f. d. justitierådet Arthur Lindhagen om »Den svenska rättegångsreformen i belysning av erfarenheter från arbetsdomstolen» (se SvJT 1941 s. 948), d. 29 okt. föredrag av prof. Åke Petzäll om »Psykologiska studier i franska och belgiska fängelser», d. 1 dec. föredrag av hovrättsfiskalen Seve Ljungman om »Helig och okränkbar. Några drag ur jordäganderättens universalhistoria», d. 9 febr. diskussion om juristutbildningen (se SvJT 1942 s. 171), d. 26 febr. föredrag av prof. Erik Wellander om »Aktiv språkvård i juristens arbete», d. 31 mars föredrag av borgmästaren Martin Lembke om »Kungl. Maj:ts kansli» samt d. 13 maj utfärd till Lunds studentkårs friluftsgård Lillsjödal med föredrag av presidenten Karl Schlyter om »Riksdagsbehandlingen av den nya rättegångsbalken».

746 FRÅN YNGRE JURISTERS ARBETSFÄLT.    Styrelsen har för närvarande denna sammansättning: doc. Folke Schmidt, ordf., jur. kand Micha Markendag, v. ordf., fil. kand. Axel Adlercreutz, sekr., jur. stud. Laila Janzon, bitr. sekr., jur. stud. Ragnar Nilson, skattmästare, fil.kand. Nils Hård af Segerstad, klubbmästare, jur. stud. Pontus Modigh, litteraturförman, jur. kand., fil. och pol. mag. Gustaf Petrén samt jur. och fil. kand. Clas Ekstrand. Föreningen har för närvarande omkring 250 medlemmar.