Expedition av beslut. Genom cirkulär till statsmyndigheterna d. 18 sept. 1942 (SFS nr 796) har K. M:t förklarat, att beslut, yttrande eller meddelande, som föranledes av till myndighet inkommen handling, bör expedieras å särskilt papper endast i de fall, då särskilda omständigheter hindra att det tecknas å handlingen.

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll den 10 oktober 1942 sitt årsmöte under ordförandeskap av häradshövding Gustaf Lindstedt. Där vidhölls föredrag av justitierådet N. Gärde över ämnet: »Promulgationslagen till nya rättegångsbalken». Häradshövding Åke Hartelius lämnade en redogörelse för den blivande löneregleringen för häradshövdingarna.
    Åt styrelsen uppdrogs att på lämpligt sätt giva uttryck åt föreningens önskan, att 1939 års lag om villkorlig dom sättes i kraft så snart så kan anses möjligt. Styrelsen erhöll jämväl i uppdrag att taga i övervägande huruvida redan nu vissa reformer utan lagändring skulle kunna vidtagas i enlighet med den nya rättegångsbalken.
    Till ledamöter av styrelsen för Sveriges domarförbund utsågos häradshövdingarna Lindstedt och Gösta Siljeström samt till suppleanter för dem häradshövdingarna Hartelius och Pehr Cederschiöld.
    Föreningen hade vid tiden för årsmötet 119 ledamöter, inberäknat vattenrättsdomare och hedersledamöter.

 

    Johan Wilhelm Ödman avled d. 22 sept. 1942. Han föddes i Stockholm 1871, avlade mogenhetsex. där 1890 och hovrättsex. i Uppsala 1894. Efter att ha suttit ting blev han 1898 andre lagfarne rådman i Västerås. Han blev förste rådman där 1906 och civilrådman 1912. Han var vidare under olika perioder auditör vid Västmanlands regemente och vice krigsdomare vid Livregementets grenadjärer m. fl. regementen. Han var ombudsman bl. a. hos Västmanlands läns brandstodsbolag och har utgivit dess historia 1849—1924.

 

    Nils Johansson avled d. 26 sept. 1942. Han var född i Skultuna, Västmanlands län, 1864. Han avlade mogenhetsex. i Örebro 1881 och studerade därefter i Uppsala, varest han blev fil. kand. 1883 och jur. u. kand. 1887. Han blev vice häradshövding 1890. Efter tjänstgöring såsom t. f. domhavande 61/2 år och såsom adjunkt i Svea hovrätt 1 år 2 månader blev han häradshövding i Luleå 1899. Från detta ämbete fick han avsked 1930.